Vyhláška č. 476/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 181/2006
Platnosť od 15.08.2006 do30.06.2007
Účinnosť od 15.08.2006 do30.06.2007
Zrušený 285/2007 Z. z.

476

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 25. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11, § 18 ods. 7 a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 sa slová „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad”)“ nahrádzajú slovami „Národnej banky Slovenska“.

2. V § 9 ods. 2 sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Národnej banky Slovenska“.

3. V § 9 ods. 5 sa slová „generálny riaditeľ úradu“ nahrádzajú slovami „viceguvernér Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí útvar dohľadu nad finančným trhom“.

4. V § 9 ods. 6 sa za slovom „testu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý tvorí 30 otázok“.

5. V § 9 ods. 7 sa za slovom „testu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý tvorí 30 otázok“.

6. V § 11 ods. 1 sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Národnej banke Slovenska“.

7. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú spolu za činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky a za činnosť vykonávanú na území iných členských štátov.2) Údaje v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.“.

8. Prílohy č. 1 až 10 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 10 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2006.


Ivan Šramko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Příloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Príloha 10