Vyhláška č. 470/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

Čiastka 177/2006
Platnosť od 26.07.2006
Účinnosť od 01.08.2006 do31.03.2018
Zrušený 95/2018 Z. z.

OBSAH

470

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. júla 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom sa mení takto:

1. V § 2 ods. 4 písm. h) sa vypúšťajú slová „č. 1“.

2. V § 4 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „fyziologický pôrod môže odvádzať na základe písomného poverenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2“.

3. V § 4 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „č. 1“.

4. Príloha č. 2 sa vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie prílohy č. 1.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.


Ivan Valentovič v. r.