Vyhláška č. 469/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami v znení vyhlášky č. 66/2005 Z. z.

Čiastka 177/2006
Platnosť od 26.07.2006 do31.07.2007
Účinnosť od 01.01.2007 do31.07.2007
Zrušený 336/2007 Z. z.

OBSAH

469

Vyhláška

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 12. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami v znení vyhlášky č. 66/2005 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. a zákona č. 451/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami v znení vyhlášky č. 66/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 sa dopĺňa položka 45, ktorá znie:

45 elastomultiester vlákno vytvorené interakciou dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych lineárnych
makromolekúl, ktoré obsahuje esterové skupiny ako dominantnú funkčnú jednotku
(najmenej 85 %) v dvoch alebo viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 %
hmoty) a ktoré sa po vhodnej úprave natiahne na jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po
uvolnení sa rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku.

2. V prílohe č. 3 sa dopĺňa položka 45, ktorá znie:

45 elastomultiester 1,50.

3. V prílohe č. 5 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) STN EN ISO 3758:2005 Textílie. Symboly ošetrovania.“.

4. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6

k vyhláške č.18/1999 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 18.).

2. Smernica Komisie 2004/34/ES z 23. marca 2004, ktorá mení a dopĺňa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES o názvoch textílií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 34.).

3. Smernica Komisie 2006/3/ES z 9. januára 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú na účely prispôsobenia sa technickému pokroku prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 005, 10/01/2006).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ľubomír Jahnátek v. r.