Nález č. 460/2006 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2006 o vyslovení nesúladu § 263 ods. 2 a ods. 4 až 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 171/2006
Platnosť od 19.07.2006
Účinnosť od 19.07.2006