457

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 1993 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Švajčiarskou konfederáciou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prístupom k dohode v znení zmien z roku 1996 a z roku 2003 svojím uznesením č. 2017 zo 14. decembra 2005. Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 17. januára 2006. Listina o prístupe bola uložená na Ministerstve zahraničných vecí Rakúskej republiky, depozitára dohody, 10. februára 2006.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 10. februára 2006.

K oznámeniu č. 457/2006 Z. z.

DOHODA

MEDZI ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU A RAKÚSKOU REPUBLIKOU O ZRIADENÍ A ČINNOSTI MEDZINÁRODNÉHO CENTRA PRE ROZVOJ MIGRAČNEJ POLITIKY (ICMPD)

Viedeň 1. júna 1993

zmenená Dohodou medzi Švajčiarskou konfederáciou, Rakúskou republikou a Maďarskou republikou o zmene a predĺžení platnosti podpísanej Dohody o zriadení a činnosti ICMPD z 27. marca 1996 a Dohodou medzi Švajčiarskou konfederáciou, Rakúskou republikou a Maďarskou republikou o zmene Dohody o zriadení a činnosti ICMPD z 26. apríla 1996, ako aj Dohodou medzi Švajčiarskou konfederáciou, Rakúskou republikou, Maďarskou republikou, Slovinskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou a Poľskou republikou o tretej modifikácii Dohody o zriadení a činnosti ICMPD z 25. júna 2003

Článok 1

Ciele dohody1)

V posledných rokoch vzrastá tok nelegálnej migrácie osôb v smere od juhu na sever, ktorý je navyše umocňovaný novovznikajúcimi migračnými pohybmi, ku ktorým dochádza v smere od východu na západ. Opatrenia týkajúce sa vstupných kontrol, vykonávané jednotlivými štátmi sú síce nevyhnutné, nepostačujú však na to, aby udržali rozsah a zloženie migračných prílevov na takom stupni, ktorý by zodpovedal predstavám zmluvných strán. Preto je potrebné prioritne riešiť otázku vypracovania a realizácie dlhodobých stratégií, ktoré by fenomén migrácie zvládli. Cieľom týchto stratégií je umožniť včasné rozpoznávanie, boj so skutočnými príčinami migrácie, harmonizácia opatrení týkajúcich sa vstupnej kontroly a koordinácia postupu v cudzineckej, azylovej a utečeneckej politike.

Cieľom dohody je prehlbovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti migračných politík a výskum v týchto oblastiach.

Článok 2

Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky

(1) Zmluvné strany zriaďujú Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD) so sídlom vo Viedni ako medzinárodnú organizáciu. ICMPD bude vykonávať analýzu prebiehajúcich a potenciálnych migračných tokov smerujúcich do európskych prijímajúcich krajín, sledovať a študovať situáciu v hlavných krajinách pôvodu migrantov a vypracúvať opatrenia smerujúce k lepšiemu rozpoznávaniu a kontrole migračných pohybov.

(2) Uvedená medzinárodná organizácia je právnickou osobou.

(3) Právna subjektivita, výsady a imunity ICMPD v Rakúskej republike budú upravené Rakúskou republikou.

Článok 3

Riadiaca skupina

Riadiacu skupinu tvoria zástupcovia zmluvných strán. Každá zmluvná strana je v riadiacej skupine zastúpená jedným členom.

Predsedníctvo v riadiacej skupine je založené na systéme pravidelného striedania sa zmluvných strán.

Riadiaca skupina sa schádza podľa potreby, najmenej však trikrát do roka.

Článok 4

Povinnosti riadiacej skupiny

Riadiaca skupina

- vykonáva všeobecný dohľad nad ICMPD,

- vymenúva riaditeľa ICMPD,

- schvaľuje výročnú správu riaditeľa ICMPD,

- schvaľuje a finančne zabezpečuje riadny ročný rozpočet ICMPD,

- schvaľuje ročné vyúčtovanie ICMPD,

- schvaľuje pracovný program ICMPD,

- schvaľuje konferenčný program ICMPD,

- schvaľuje zmluvy ICMPD,

- schvaľuje projekty, ktoré ICMPD samo navrhuje, ako aj tie, ktoré mu budú predložené,

- poskytuje ICMPD podporu pri jeho politických kontaktoch,

- berie na vedomie správy o činnosti ICMPD,

- radí riaditeľovi ICMPD v zásadných otázkach,

- vymenúva členov do poradného orgánu,

- radí sa a rozhoduje o prijatí ďalších zmluvných strán.

Článok 5

Riaditeľ ICMPD

Riaditeľ ICMPD úzko spolupracuje s medzinárodnými a národnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti migračnej politiky. Môže prevziať riešenia úloh na základe žiadosti medzinárodných organizácií, konferencií, mechanizmov či procesov, ako napríklad Viedenského, Berlínskeho a Budapeštianskeho procesu a ďalších fór zaoberajúcich sa otázkami migrácie. Sleduje národné migračné politiky a prax v jednotlivých priemyselných krajinách a v ďalších dotknutých krajinách, ako aj poznatky výskumu v tejto oblasti a vedie o tom dokumentačnú bázu. Analyzuje postupy a trendy a vypracúva stratégie riešenia daných problémov.

Významný základ jeho práce tvorí Strategická platforma prijatá v rámci neformálnych konzultácií. V tomto ohľade venuje zvláštnu pozornosť problematike kapacitných možností zmluvných strán pre prijímanie migrantov z hľadiska demografického, ekonomického, sociálneho, politického, kultúrneho i ekologického. Riaditeľ ICMPD tiež monitoruje a rozvíja už existujúcu činnosť zameranú na riešenie príčin migrácie a následne na zlepšenie kontroly migračných pohybov. Koncipuje návrhy na harmonizáciu migračnej politiky a praxe v medzinárodnom meradle.

Riaditeľ ICMPD je priamo zodpovedný riadiacej skupine. Prijíma pracovníkov, na ktorých boli uvoľnené finančné prostriedky, a je ich nadriadeným. Povinnosti riaditeľa ICMPD sú podrobne upravené v samostatnom dokumente.

Článok 6

Využívanie služieb ICMPD

Zmluvné strany majú právo využívať bez obmedzenia akékoľvek výsledky činnosti ICMPD na svoje vlastné účely pri formulovaní svojej migračnej politiky, ako aj pri svojom pôsobení v oblasti medzinárodnej migračnej politiky.

Rovnako, ak to uznajú za vhodné, môžu dávať tieto výsledky k dispozícii inštitúciám, ktoré o ne prejavia záujem.

Ak postačujú pracovné kapacity, sú služby ICMPD k plnej dispozícii zmluvným stranám.

Článok 7

Financovanie ICMPD

Finančnú zodpovednosť za prevádzkové náklady ICMPD berú na seba v plnej miere zmluvné strany.

Riadiaca skupina dostane každoročne od riaditeľa ICMPD návrh rozpočtu na nasledujúci rok, ktorý zahŕňa výdavky na personál, služobné cesty, kancelárske priestory, administratívu, reprezentáciu a ďalšie výdavky. Riadiaca skupina rozpočet schváli a rozhodne o rozdelení nákladov pre jednotlivé zmluvné strany. Uprednostňuje sa rozdelenie nákladov medzi strany rovnakým dielom.

ICMPD môže prijímať granty na projekty, dobrovoľné príspevky, finančné dary a iné dary.

Zmeny v rozpočtovom pláne vrátane prípadného zvýšenia príspevkov zmluvných strán musí schváliť riadiaca skupina.

Článok 8

Účasť ďalších strán a medzinárodných organizácií

Riadiaca skupina môže vyzvať štáty alebo medzinárodné organizácie, aby sa stali zmluvnými stranami tejto dohody.

Podmienkou prístupu ďalších strán k tejto dohode je vzájomná dôvera a spoločné záujmy.

Článok 9

Poradný orgán

Riaditeľovi ICMPD pomáha poradný orgán, ktorý môžu tvoriť osobnosti z oblasti politiky a vedy z rôznych krajín a medzinárodných organizácií. Poradný orgán nemôže dávať riaditeľovi ICMPD príkazy, ale môže navrhovať projekty a pomáhať zabezpečovať ich financovanie.

Článok 10

Sídlo a administratívne zabezpečenie ICMPD

Rakúska republika sa zaväzuje, že v najvyššej možnej miere uľahčí činnosť a aktivity ICMPD a jeho personálu pri vykonávaní tejto dohody.

Článok 11

Skončenie platnosti dohody

Každá zmluvná strana môže ukončiť svoje členstvo s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť so spätnou účinnosťou 1. mája 1993.

Viedeň 1. júna 1993

Príloha

Signatári dohody o zmene z roku 2003 rozšírili jej preambulu o nasledujúce vysvetlenie mandátu ICMPD:

„Oceňujúc opatrenia a kroky prijaté ICMPD k

- prispievaniu k rozvoju inovatívnych, komplexných a medzinárodne zosúladených riešení úloh v oblasti migrácie v rámci medzinárodne uznávaných právnych predpisov;

- identifikácii a ďalšiemu rozvoju najlepších postupov a štandardov na účel zlepšenia efektívnosti a účinnosti migračného manažmentu štátov;

- zlepšeniu a uľahčeniu regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti migračnej politiky a migračného manažmentu vrátane kontaktov a dialógu medzi krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami;

- podpore a rozvoju stratégie v boji proti nelegálnej migrácii, pašovaniu a obchodovaniu s ľuďmi a ich redukovaniu;

- uľahčeniu zriadenia udržateľných a komplexných systémov pre riadenú migráciu a

- uľahčeniu výmeny informácií o údajoch týkajúcich sa migrácie vrátane informácií o krajinách pôvodu;“.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Dohoda o zmene z roku 2003 zahŕňa vo svojej preambule text týkajúci sa výkladu článku 1, ktorý je súčasťou prílohy.