Oznámenie č. 454/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene ústredného orgánu podľa článkov 3, 4 a 16 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine

Čiastka 168/2006
Platnosť od 14.07.2006

454

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. novembra 2005 Francúzska republika oznámila depozitárovi Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) svoj aktuálny ústredný orgán podľa článkov 3, 4 a 16.

V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení mení takto:

Francúzska republika:

„b)

Podľa čl. 3, 4 a 16 určila Francúzska republika ústredný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti („Ministere de la Justice")

Odbor civilných vecí a pečate („Direction des Affaires Civiles et du Sceau")

Úsek medzinárodnej právnej pomoci civilnej a obchodnej ["Bureau de l´entraide civile et commerciale internationale (D3)"]

13, Place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

tel.: + 33 (1) 44 77 64 52

fax: + 33 (1) 44 77 61 22

e-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Kontaktné osoby:

– Pani Béatrice BIONDI

Magistrat – Chef du bureau

(dorozumievací jazyk: francúzština, španielčina a angličtina)

tel.: +33 (1) 44 77 66 34

– Pán Pierre CHAPON

Attaché d´administration centrale

(dorozumievací jazyk: francúzština a angličtina)

tel.: +33 (1) 44 77 69 64“