Oznámenie č. 45/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 23/2006
Platnosť od 04.02.2006

45

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. septembra 2000 a zo 6. decembra 2000 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách (Bejrút 12. mája 1961, vyhláška č. 99/1962 Zb.),

2. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libanonskej republiky (Praha 28. augusta 1980) – bola zrušená Obchodnou dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky (Bejrút 2. apríla 2001, oznámenie č. 115/2003 Z. z. a oznámenie č. 343/2004 Z. z),

3. Protokol medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Radou pre rozvoj a obnovu Libanonskej republiky (Bejrút 11. februára 1985).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.