Vyhláška č. 448/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho

Čiastka 166/2006
Platnosť od 14.07.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.08.2006 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

448

Vyhláška

Národnej banky Slovenska

zo 4. júla 2006

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 200. výročia narodenia prvého podpredsedu Matice slovenskej, básnika, prozaika a cirkevného hodnostára Karola Kuzmányho sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnosť je 18 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,45 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka v štvorcovom obrazci (ďalej len „štvorec“) je v hornej časti v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vľavo pod názvom štátu je štátny znak Slovenskej republiky a vpravo vedľa neho letopočet razby „2006“. V strede štvorca je nominálna hodnota dvestokorunáka „200 Sk“ a v jeho spodnej časti je štylizovaná otvorená kniha s lipovým listom uprostred. Pod štvorcom vľavo je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami; uprospred je značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura a vpravo sú iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu dvestokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“.

(2) Na rube dvestokorunáka v štvorci je vyobrazený portrét Karola Kuzmányho. Pod portrétom je jeho meno „KAROL“, letopočty jeho narodenia a úmrtia „1806 1866“ a jeho priezvisko „KUZMÁNY“. Nad štvorcom je faksimile podpisu „K. Kuzmány“ a rovnakým písmom uvedený názov jeho cirkevnej funkcie „Superintendent“.

(3) Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený začiatok textu hymnickej piesne „KTO ZA PRAVDU HORÍ V SVÄTEJ OBETI ...“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.


Ivan Šramko v. r.