Vyhláška č. 441/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Čiastka 164/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 15.07.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.07.2006