Oznámenie č. 44/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o potvrdení zmluvných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou

Čiastka 23/2006
Platnosť od 04.02.2006

44

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 1998 bol v Santa Fé de Bogota podpísaný Protokol o potvrdení zmluvných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou.

Podpisom protokolu bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou (Bogota 13. júna 1971, vyhláška č. 120/1973 Zb.),

2. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky (Bogota 14. júla 1977, vyhláška č. 98/1979 Zb.) – platnosť dohody sa skončila 8. februára 2004,

3. Dohoda o kultúrnej výmene medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky (Bogota 23. apríla 1979, vyhláška č. 48/1981 Zb.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.