Oznámenie č. 426/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 155/2006
Platnosť od 29.06.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

426

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 2 časti I.A Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmák.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.