Oznámenie č. 424/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 155/2006
Platnosť od 29.06.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

424

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie z 21. júna 2006 č. OPL0206-14487/2006-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Opatrenie obsahuje časť A – Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, časť B – Indikačné obmedzenia, časť C – Vysvetlivky k skratkám, časť D – Zoznam skratiek liekových foriem, časť E – Kódy ATC skupín, časť F – Štáty výrobcov, časť G – Zoznam skratiek výrobcov liekov, časť H – Zoznam skratiek odborností lekárov a časť I – Abecedný zoznam liečiv a liekov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.