Nariadenie vlády č. 421/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 155/2006
Platnosť od 29.06.2006 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 299/2007 Z. z.

OBSAH

421

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 7. júna 2006,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 691/2004 Z. z. sa mení takto:

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.

STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH

(v Sk mesačne)

Platový
stupeň
Doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
Skupina
A B C D E F G
1 do 3 6 296 6 922 7 643 8 459 9 360 10 346 11 459
2 do 6 6 561 7 229 7 982 8 819 9 773 10 812 11 946
3 do 9 6 837 7 526 8 310 9 180 10 176 11 278 12 444
4 do 12 7 102 7 823 8 660 9 540 10 579 11 745 12 964
5 do 15 7 378 8 130 8 999 9 922 11 003 12 190 13 473
6 do 18 7 664 8 427 9 349 10 293 11 427 12 646 13 981
7 do 21 7 950 8 734 9 688 10 685 11 851 13 091 14 490
8 do 24 8 236 9 031 10 038 11 077 12 264 13 547 15 010
9 do 27 8 522 9 349 10 388 11 469 12 688 14 013 15 529
10 do 30 8 809 9 667 10 727 11 861 13 112 14 480 16 048
11 nad 30 9 105 9 975 11 077 12 254 13 536 14 957 16 600

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.