Oznámenie č. 42/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie

Čiastka 22/2006
Platnosť od 03.02.2006
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 28. septembra 2005 na základe čl. 14 ods. 4 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 28. septembra 2005.