Opatrenie č. 415/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima

Čiastka 151/2006
Platnosť od 24.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 Aktuálne znenie