Opatrenie č. 412/2006 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona

Čiastka 150/2006
Platnosť od 24.06.2006 do30.06.2013
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2013
Zrušený 139/2013 Z. z.

OBSAH

412

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 6. júna 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 15 a § 13 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „pobyt osoby, prostredníctvom“ nahrádzajú slovami „pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom“.

2. V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:

d) vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,“.

3. V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová „pobyt osoby, prostredníctvom“ nahrádzajú slovami „pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom“.

4. V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:

c) vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ poskytovať devízové peňažné služby, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,“.

5. V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene“ nahrádzajú slovami „poskytovať devízové peňažné služby“.

6. V § 10 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktoré označujú osobu predkladajúcu žiadosť,“.

7. V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.“.

8. V § 10 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktoré označujú osobu predkladajúcu žiadosť,“.

9. V § 10 ods. 2 písm. c) sa slová „pobyt osoby, prostredníctvom“ nahrádzajú slovami „pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom“.

10. V § 10 odsek 3 znie:

(3) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú

a) výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, ak žiadateľ má oprávnenie prevádzkovať živnosť,

b) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 písm. c) až e) zákona, a to

1. vyhlásenie žiadateľa o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony,

2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,

3. vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,

4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.“.

11. V § 10 ods. 4 písm. b) prvý bod znie:

1. vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,“.

12. V § 14 ods. 2 sa slová „pobočke Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode má devízové miesto sídlo alebo miesto podnikania,“ nahrádzajú slovami „Národnej banke Slovenska“.

13. V prílohe č. 1 záhlavie tlačiva znie:

„Národná banka Slovenska

Devízové miesto:

Prevádzkareň:

Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 15 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka“.

14. V prílohe č. 2 záhlavie tlačiva znie:

„Národná banka Slovenska

Devízové miesto:

Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 15 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Ivan Šramko v. r.