Vyhláška č. 411/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

(v znení č. 531/2008 Z. z.)

Čiastka 150/2006
Platnosť od 24.06.2006
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH