Oznámenie č. 406/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v doprave

Čiastka 147/2006
Platnosť od 16.06.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

406

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo

výnos zo 6. júna 2006 č. 1490/M-2006 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v doprave.

Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na financovanie projektov výskumu a vývoja v doprave.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2006.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.