4

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2005 bola v Soule podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1854 z 27. septembra 2005 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 31. októbra 2005.

Dohoda nadobudne platnosť 7. februára 2006 na základe článku 12 ods. 1.

K oznámeniu č. 4/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kórejskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si posilniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech obidvoch štátov,

želajúc si vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

uznávajúc, že podpora a vzájomná ochrana takýchto investícií na základe tejto dohody prispejú k rozvoju obchodných aktivít v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje akýkoľvek majetok alebo práva investované investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne,

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, prenájmy alebo záruky,

b) podiely, akcie a obligácie a akékoľvek iné formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku a práva alebo záujmy z toho vyplývajúce,

c) peňažné pohľadávky alebo nároky na akúkoľvek zmluvnú činnosť, ktorá má hospodársku hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, ktoré zahŕňajú autorské práva, patenty, obchodné známky, obchodné mená, priemyselné vzory, technické postupy, obchodné tajomstvo a know-how, ako aj goodwill a

e) obchodné licencie, ktoré majú hospodársku hodnotu, vyplývajúce z ustanovení právneho poriadku alebo zo zmluvy vrátane práv na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.

Žiadna zmena formy, v ktorej sa majetok alebo práva investujú alebo opätovne investujú, nebude mať vplyv na ich hodnotenie ako investície.

2. Pojem „výnos“ označuje sumy plynúce z investícií a zahŕňajú najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky alebo iné poplatky.

3. Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany:

a) pojem „fyzická osoba“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom štátu jednej zo zmluvných strán v súlade s jeho právnym poriadkom, a

b) pojem „právnická osoba“ označuje akýkoľvek subjekt, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený v súlade s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán.

4. Pojem „územie“ označuje

a) vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom,

b) vo vzťahu ku Kórejskej republike územie Kórejskej republiky a morské oblasti vrátane morského dna a pôdneho podložia susediaceho s vonkajšími hranicami teritoriálneho mora, nad ktorými Kórejská republika vykonáva suverénne práva alebo súdnu právomoc na účely ťažby a využívania prírodných zdrojov týchto oblastí v súlade s medzinárodným právom a jej právnym poriadkom.

5. Pojem „voľne zameniteľná mena“ označuje menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely pri medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne zameniteľná na hlavných medzinárodných burzách.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu druhej zmluvnej strany a takéto investície umožní v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a úplnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany. Ani jedna zmluvná strana nebude na území svojho štátu akýmkoľvek spôsobom, neodôvodnenými alebo diskriminačnými opatreniami poškodzovať prevádzku, riadenie, udržiavanie, používanie, vlastnenie alebo disponovanie investíciami investorov štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Zaobchádzanie s investíciami

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, aké je riadne a spravodlivé a nie menej priaznivé, než poskytuje investíciám a výnosom investorov vlastného štátu alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek iného tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie pre investorov.

2. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, pokiaľ ide o prevádzku, riadenie, udržiavanie, používanie, vlastnenie alebo disponovanie ich investíciami, aké je riadne a spravodlivé a nie menej priaznivé, než poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie pre investorov.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže táto zmluvná strana poskytovať podľa akejkoľvek medzinárodnej dohody týkajúcej sa úplne alebo prevažne zdaňovania.

4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek stranou na základe svojho členstva alebo asociácie v colnej, ekonomickej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu štátnym príslušníkom alebo svojim vlastným spoločnostiam, alebo štátnym príslušníkom a spoločnostiam členského štátu takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajine.

Článok 4

Náhrada škody

1. Investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia škody následkom vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, vzbury, povstania, verejných nepokojov alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne táto druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo iné vyrovnanie, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než poskytne táto druhá zmluvná strana svojim investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku

a) konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, alebo

b) zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

poskytne reštitúcia alebo primeraná náhrada škody, ktorá bude nie menej priaznivá, než sa poskytuje za rovnakých okolností investorovi štátu druhej zmluvnej strany alebo investorom akéhokoľvek iného štátu. Výsledné platby budú bez zbytočného omeškania voľne prevoditeľné.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu jednej zmluvnej strany nebudú na území štátu druhej zmluvnej strany znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou verejného záujmu a s poskytnutím okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Vyvlastnenie sa vykoná na nediskriminačnom základe v súlade so zákonom.

2. Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo v čase, keď sa rozhodnutie o vyvlastnení stalo verejne známym, podľa toho, čo nastane skôr, bude zahŕňať úrok počítaný podľa aplikovateľnej obchodnej sadzby odo dňa vyvlastnenia až po deň uskutočnenia platby, uskutoční sa bez zbytočného meškania, bude okamžite realizovateľná a voľne zameniteľná a prevoditeľná.

Zmluvné strany si poskytnú pri vyvlastnení a náhrade zaobchádzanie nie menej priaznivé, aké poskytujú svojim investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu.

3. Investori štátu jednej zmluvnej strany, ktorých investície boli postihnuté vyvlastnením, budú mať právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu súdnymi orgánmi alebo inými nezávislými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany a na ohodnotenie svojich investícií v súlade s princípmi ustanovenými v tomto článku.

4. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená podľa zákonov a predpisov jej štátu a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely, obligácie alebo iné formy účasti.

Článok 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana zaručí investorom štátu druhej zmluvnej strany voľný prevod platieb vrátane istiny a výnosov súvisiacich s investíciami po splnení svojich daňových povinností. Také prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne,

a) čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné príjmy nadobudnuté z investícií,

b) výnosy vyplývajúce z predaja alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií,

c) sumy na splatenie pôžičiek vzťahujúcich sa na investície,

d) príjmy občanov štátu druhej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia na zamestnanie v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany,

e) dodatočné sumy potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií a

f) náhrady podľa článkov 4 a 5.

2. Všetky prevody podľa tejto dohody sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene, bez zbytočného obmedzenia a meškania v devízovom kurze platnom ku dňu prevodu.

3. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 každá zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce sa medzinárodných kapitálových transakcií

a) v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných prostriedkov alebo ich ohrozenia, alebo

b) v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä menovej a devízovej politiky.

4. Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku

a) neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku,

b) budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia, a

c) okamžite budú oznámené štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zmluvná strana alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi z dôvodov záruky alebo odškodnenia v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investorov štátu prvej zmluvnej strany alebo ňou určenej agentúry bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona, alebo na základe právneho úkonu v tomto štáte, a

b) skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky týchto investorov.

2. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.

Článok 8

Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Akýkoľvek spor medzi jednou zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany sa bude podľa možnosti riešiť priateľsky.

2. Opravné prostriedky podľa právneho poriadku štátu jednej zmluvnej strany, na ktorého území sa investícia uskutočňuje, budú k dispozícii investorom štátu druhej zmluvnej strany na základe nie menej priaznivého zaobchádzania ako v prípade investícií svojich investorov alebo investorov akéhokoľvek tretieho štátu podľa toho, čo je priaznivejšie pre investorov.

3. Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa podania žiadosti o vyriešenie sporu jednou zo zmluvných strán, investor tejto zmluvnej strany môže požiadať o riešenie sporu

a) Medzinárodné stredisko pre urovnanie investičných sporov (ICSID) vytvorené Washingtonským Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov z 18. marca 1965, ak obidve zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo

b) medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

Každá zmluvná strana vyjadrí svoj súhlas s predložením sporu na medzinárodný rozhodcovský súd uvedený v písmenách a) a b).

4. Rozhodcovský rozsudok je konečný a záväzný pre obidve strany sporu. Zmluvné strany zabezpečia uznanie a vykonanie rozhodcovského rozhodnutia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú podľa možnosti riešiť diplomatickou cestou.

2. Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán „ad hoc“ zriadenému rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad takto: do dvoch (2) mesiacov odo dňa, keď bola prijatá žiadosť o riešenie sporu, každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia súdu vyberú občana tretieho štátu, ktorý so súhlasom zmluvných strán bude predsedom súdu. Predseda bude vymenovaný do dvoch (2) mesiacov odo dňa, keď boli vymenovaní ostatní dvaja členovia.

4. Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie. Ak predseda Medzinárodného súdneho dvora je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nemôže uskutočniť vymenovanie zástupcov, žiadosť sa predloží jeho podpredsedovi. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak nemôže uskutočniť vymenovanie z akéhokoľvek iného dôvodu, o vykonanie vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zo zmluvných strán.

5. Rozhodcovský súd prijíma rozhodcovský rozsudok väčšinou hlasov. Rozsudok rozhodcovského súdu je záväzný pre obidve zmluvné strany.

6. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho člena súdu a svojich zástupcov pri prerokúvaní. Úhrada nákladov predsedu, ako aj všetkých ostatných nákladov sa rozdelí rovným dielom medzi zmluvné strany. Rozhodcovský súd však môže rozhodnúť o tom, že jedna zo zmluvných strán bude znášať vyššiu časť nákladov a toto rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany záväzné.

7. Rozhodcovský súd si určí vlastný postup rozhodcovského konania.

Článok 10

Uplatnenie iných pravidiel

1. Ak sa určitý vzťah riadi touto dohodou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej stranami sú obe zmluvné strany, alebo všeobecnými ustanoveniami medzinárodného práva, nič v tejto dohode nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území štátu druhej zmluvnej strany uplatňoval tie ustanovenia, ktoré sú priaznivejšie pre zmluvné strany a investorov ich štátov.

2. Ak jedna zo zmluvných strán v súlade s právnym poriadkom svojho štátu alebo inými špecifickými predpismi alebo zmluvami poskytne investorom štátu druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie, aké poskytuje táto dohoda, bude sa aplikovať toto priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Vykonávanie dohody

Táto dohoda sa bude vzťahovať na všetky investície uskutočnené pred nadobudnutím, ako aj po nadobudnutí jej platnosti, ale nebude sa vzťahovať na žiadny spor týkajúci sa investície, ktorý bol skončený pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie dohody

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 90-tym dňom po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, že boli splnené právne podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.

2. Táto dohoda zostane v platnosti desať (10) rokov a jej platnosť sa predĺži po uplynutí tejto lehoty na neurčitý čas, kým jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody najmenej jeden rok pred dátumom skončenia jej platnosti.

3. Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto dohody, ustanovenia článkov 1 až 11 zostanú účinné počas dvadsiatich (20) rokov od dátumu skončenia platnosti dohody.

4. Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané v dvoch vyhotoveniach v ........................ dňa ................... v jazyku slovenskom, kórejskom a anglickom, pričom texty sú úplne autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavel Hrmo v. r.

Za vládu

Kórejskej republiky:

Lee Tae-sik v. r.