Oznámenie č. 398/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o delegovaní zodpovednosti za poskytovanie letových prevádzkových služieb a o prevádzke Medzinárodného letiska Užhorod

Čiastka 144/2006
Platnosť od 15.06.2006
Účinnosť od 15.06.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 16. júna 2006 v súlade s článkom 11