Nariadenie vlády č. 394/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

Čiastka 141/2006
Platnosť od 10.06.2006 do31.10.2009
Účinnosť od 10.06.2006 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

OBSAH

394

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. júna 2006,

ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Odbory štátnej služby sú všeobecné odbory štátnej služby alebo špeciálne odbory štátnej služby.

§ 2

Všeobecnými odbormi štátnej služby sú:

a) 1.01 – Riadenie štátnej služby

b) 1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci

c) 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

d) 1.04 – Legislatíva

e) 1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)

f) 1.06 – Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika

g) 1.07 – Kontrola, sťažnosti a petície, vnútorný audit

h) 1.08 – Krízové riadenie

§ 3

Špeciálnymi odbormi štátnej služby sú:

a) 2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

b) 2.02 – Financie

c) 2.03 – Geodézia, kartografia a kataster

d) 2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví

e) 2.05 – Jadrový dozor

f) 2.06 – Justícia

g) 2.07 – Kultúra

h) 2.08 – Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita

i) 2.09 – Obrana

j) 2.10 – Pôdohospodárstvo

k) 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

l) 2.12 – Priemyselné vlastníctvo

m) 2.13 – Správa štátnych hmotných rezerv

n) 2.14 – Školstvo

o) 2.15 – Štátna štatistika

p) 2.16 – Verejné obstarávanie

r) 2.17 – Vnútro

s) 2.18 – Výstavba a regionálny rozvoj

t) 2.19 – Zdravotníctvo

u) 2.20 – Životné prostredie

v) 2.21 – Hospodárska súťaž

w) 2.22 – Prokuratúra

x) 2.23 – Ochrana utajovaných skutočností

y) 2.24 – Ochrana osobných údajov

z) 2.25 – Zahraničné veci


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. júna 2006.


v z. Ivan Mikloš v. r.