Oznámenie č. 382/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Čiastka 135/2006
Platnosť od 10.06.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. júla 2006 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2006

382

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júna 1999 bol vo Vilniuse prijatý Protokol 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas uznesením č. 484 z 22. septembra 2003 a rozhodla, že ide o zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 12. februára 2004. Ratifikačná listina bola uložená na Generálnom sekretariáte OTIF, u depozitára protokolu, 11. mája 2004.

Protokol nadobudne platnosť 1. júla 2006 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2006.

V prípade pochybností, resp. chýb v tlači je rozhodujúci text v originálnom nemeckom, francúzskom a anglickom znení, ktorý je sprístupnený na webovej stránke OTIF www.otif.org.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.