Oznámenie č. 380/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2006
Platnosť od 09.06.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2006.

380

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 11, § 8a ods. 6, § 9 ods. 6 a § 10 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) vydalo

výnos z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento výnos ustanovuje spôsob predkladania a štruktúru rozpočtu klienta podľa § 8a a 9, podrobnosti postupu, spôsob a lehoty predkladania žiadosti o vstup do záväzku pre klienta podľa § 8 ods. 1 zákona, podrobnosti postupu a spôsob predkladania žiadosti o realizáciu platby pre klientov uvedených v § 8, 8a, 9 a 10 zákona, lehoty predkladania žiadosti o realizáciu tuzemského a cezhraničného prevodu peňažných prostriedkov.

Výnos nahrádza doterajší výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2004 č. 688/2004-KM, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 190/2004 Z. z.) v znení výnosu z 11. mája 2005 č. MF/4472/2005-EX-ŠP (oznámenie č. 215/2005 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2006.

Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.