Vyhláška č. 379/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 447/2005 Z. z.

Čiastka 134/2006
Platnosť od 09.06.2006
Účinnosť od 15.06.2006 do14.02.2016
Zrušený 84/2016 Z. z.

OBSAH

379

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. mája 2006,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 447/2005 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 447/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 1 sa za slovo „kúpeľoch“ vkladajú slová „a v kúpeľnej liečebni5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 14 ods. 2 sa za slovo „kúpele“ vkladajú slová „a kúpeľnú liečebňu“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2006.


Rudolf Zajac v. r.