Oznámenie č. 376/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

Čiastka 131/2006
Platnosť od 08.06.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2006.

376

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo

výnos z 24. mája 2006 č. 1448/M-2006 o poskytovaní dotácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Výnos ustanovuje okruh osôb, ktorým možno poskytnúť dotáciu na podporu projektov v oblasti prevencie bezpečnosti cestnej premávky.

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2006.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.