Vyhláška č. 365/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Čiastka 128/2006
Platnosť od 05.06.2006 do19.03.2009
Účinnosť od 15.06.2006 do19.03.2009
Zrušený 98/2009 Z. z.

OBSAH

365

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. mája 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 časti „Sídla pre pozemnú záchrannú zdravotnú službu“ bod 73 znie:

73. Bidovce“.

2. Príloha č. 4 časť „Sídla pre pozemnú záchrannú zdravotnú službu“ sa dopĺňa bodmi 260 až 264, ktoré znejú:

260. Beladice

261. Košice, časť sever

262. Mýto pod Ďumbierom

263. Staré Hory

264. Zemianska Olča“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2006.


Rudolf Zajac v. r.