Nariadenie vlády č. 364/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami

Čiastka 128/2006
Platnosť od 05.06.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 05.06.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH

364

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. mája 2006,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami sa mení takto:

V § 6 odsek 4 znie:

(4) Príslušný štátny orgán udelí podľa osobitného predpisu15) typové schválenie ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ spätných zrkadiel určených ako náhradné dielce na používanie vo vozidlách kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 typovo schválených pred 26. januárom 2007; rovnako to platí pre rozšírenie udeleného typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre tento typ spätných zrkadiel, jeho predaj a uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.