Nariadenie vlády č. 360/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 127/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

360

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. i) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky o odbornej spôsobilosti,1) podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

§ 2

Rozsah požadovaných vedomostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Skúšobnú komisiu zriadenú na účely overenia odbornej spôsobilosti potrebnej na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zriaďuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)2) alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „regionálny úrad“).3)

(2) Skúšobná komisia úradu alebo skúšobná komisia regionálneho úradu je päťčlenná. Členov skúšobnej komisie zriadenej úradom vrátane predsedu a podpredsedu vymenúva a odvoláva riaditeľ úradu. Členov skúšobnej komisie zriadenej regionálnym úradom vrátane predsedu a podpredsedu vymenúva a odvoláva riaditeľ regionálneho úradu.

(3) Činnosť skúšobnej komisie úradu alebo skúšobnej komisie regionálneho úradu riadi predseda skúšobnej komisie úradu alebo predseda skúšobnej komisie regionálneho úradu a v čase jeho neprítomnosti podpredseda skúšobnej komisie úradu alebo podpredseda skúšobnej komisie regionálneho úradu.

(4) Pred začatím skúšky skúšobná komisia úradu alebo skúšobná komisia regionálneho úradu overí totožnosť žiadateľa.

(5) Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie úradu alebo predsedu skúšobnej komisie regionálneho úradu.

(6) Skúšobná komisia zasadá minimálne raz štvrťročne.

(7) Predseda skúšobnej komisie úradu alebo predseda skúšobnej komisie regionálneho úradu zabezpečuje riadne vedenie a archiváciu dokumentácie o skúškach.

§ 4

(1) Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti, pričom predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky; obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.

(2) Termín a miesto skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie úradu alebo predseda skúšobnej komisie regionálneho úradu žiadateľovi písomne najneskôr 14 dní pred jej konaním.

(3) Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky. Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže požiadať o opakovanie tejto časti skúšky najviac dvakrát.

(4) Podrobnosti o kritériách hodnotenia skúšky upravuje skúšobný poriadok skúšobnej komisie úradu alebo skúšobný poriadok skúšobnej komisie regionálneho úradu.

(5) Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu alebo skúšobná komisia regionálneho úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu alebo skúšobná komisia regionálneho úradu vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. Vzor tejto zápisnice je uvedený v prílohe č. 2.

§ 5

(1) Úspešnému žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti úrad alebo regionálny úrad vydá do 30 dní odo dňa vykonania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti; žiadateľ sa prevzatím osvedčenia o odbornej spôsobilosti stáva odborne spôsobilou osobou.

(2) Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 3.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 360/2006 Z. z.

ROZSAH POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ NA VYDÁVANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

1. Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

a) zabezpečenie systému kvality,

b) metrologické zabezpečenie,

c) princípy skúšobných metód v danej oblasti,

d) validácia metód,

e) interpretácia výsledkov,

f) platná právna úprava pre danú oblasť,4)

g) pre oblasť vôd vedomosti o možných zdravotných rizikách podľa príslušných právnych noriem a štandardných postupov.

2. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany

a) základy fyziky ionizujúceho žiarenia

1. základy štruktúry hmoty a rádioaktivity,

2. vlastnosti a druhy ionizujúceho žiarenia,

3. interakcia ionizujúceho žiarenia s hmotou, účinky žiarenia,

4. rádiologické veličiny a jednotky,

5. základy merania rádiologických veličín, detektory a metódy detekcie,

6. fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia (uzavretých a otvorených žiaričov, rtg. prístrojov medicínskych a priemyselných, urýchľovačov a iných generátorov a jadrových reaktorov),

7. ochranné vlastnosti materiálov, absorpcia ionizujúceho žiarenia, výpočty tienenia,

8. využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve,

9. využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, výskume, pri ošetrovaní potravín,

b) biologické účinky ionizujúceho žiarenia

1. fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,

2. rádiosenzitivita buniek a tkanív,

3. deterministické a stochastické účinky,

4. vzťah dávky a účinku,

5. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,

c) právne predpisy v ochrane pred účinkami ionizujúceho žiarenia

1. základné princípy radiačnej ochrany,

2. štátny zdravotný dozor,

3. limity ožiarenia,

4. odborná a zdravotná spôsobilosť,

d) organizácia, plánovanie a kontrola ochrany pri práci so zdrojmi žiarenia

1. povinnosti držiteľa povolenia,

2. povinnosti odborného zástupcu,

3. povinnosti zamestnancov,

4. školenia zamestnancov o radiačnej ochrane,

5. pracovné postupy a prevádzkové predpisy,

6. zásady práce v kontrolovanom pásme,

7. monitorovanie na pracovisku,

8. evidencia a dokumentácia na pracovisku,

e) opatrenia na ochranu zdravia všeobecne

1. spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením,

2. prostriedky a pomôcky na ochranu zamestnancov,

3. ochrana pri práci s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi – prevencia rádioaktívnej kontaminácie,

4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

5. vymedzenie kontrolovaného pásma,

6. monitorovanie,

f) opatrenia na ochranu zdravia podľa druhu vykonávanej činnosti

1. radiačná ochrana zamestnancov,

2. radiačná ochrana pacientov,

3. radiačná ochrana ostatných obyvateľov,

4. pri prírodnom ionizujúcom žiarení,

g) nehody a havárie pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

1. havarijný plán,

2. postup pri poruche zariadenia,

3. rozbor havarijných a poruchových stavov,

4. postup pri havarijnom ožiarení alebo podozrení na ožiarenie,

5. prvá pomoc pri rádioaktívnej kontaminácii, zranení alebo ožiarení.

3. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami

a) právne predpisy súvisiace s prácou s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, upravujúce

1. rozdelenie nebezpečných chemických látok a prípravkov a ich klasifikáciu,

2. označovanie a balenie jedovatých a veľmi jedovatých látok a prípravkov,

3. kartu bezpečnostných údajov,

4. grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky,

5. zoznam označení špecifického rizika upozorňujúceho na nebezpečné vlastnosti chemických látok (R-vety),

6. zoznam označení na bezpečné používanie chemických látok (S-vety),

7. ochranu zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi,

8. opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou,

9. zákazy a obmedzenia pri predaji a výdaji jedovatých a veľmi jedovatých látok a prípravkov,

10. povinnosti zamestnávateľov – posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre prácu s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami,

11. všeobecné zásady prevencie rizika,

12. špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri práci s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami,

13. špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní jedovatých a veľmi jedovatých látok a prípravkov,

14. požiadavky na odbornú spôsobilosť na prácu s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami,

15. informovanie orgánu na ochranu zdravia v súvislosti s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami,

b) toxikológia; príslušné jedovaté a veľmi jedovaté látky a prípravky,

c) zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami.

4. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

a) právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti,

b) pracovné postupy a požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,

c) toxikológia a zásady prvej pomoci,

d) teoretické a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti,

e) epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti,

f) hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti.

5. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb

a) Potravinový kódex Slovenskej republiky, ktorý upravuje požiadavky na jedlé huby,

b) morfologické znaky a podmienky zberu a uchovávania, preprava, prípadne ďalšie spracovanie, výživová hodnota jedlých húb,

c) morfologické znaky jedovatých húb a húb nevhodných na kuchynské spracovanie,

d) príznaky otravy hubami,

e) zásady prvej pomoci pri otrave hubami.

6. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti podľa jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva

a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa,

b) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania,

c) povinnosti podnikateľov pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu,

d) opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,

e) hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo,

f) zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo,

g) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,

h) náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,

i) kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení.

7. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

a) právne predpisy súvisiace s hodnotením zdravotných rizík,

b) zásady hodnotenia zdravotných rizík,

c) metódy hodnotenia zdravotných rizík,

d) určovanie nebezpečnosti, vzťahu dávka – odozva, hodnotenie expozície, charakteristika rizika,

e) hodnotenie zdravotného rizika z expozície fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom,

f) posudzovanie miery rizika vzhľadom na obmedzenú dobu pôsobenia,

g) výpočet celoživotného rizika z expozície škodlivým faktorom životného prostredia,

h) analýza neistôt,

i) riadenie rizika,

j) využívanie hodnotenia zdravotných rizík v rozhodovacích procesoch,

k) komunikácia zdravotných rizík,

l) opatrenia na zváženie alebo odstránenie rizika.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 360/2006 Z. z.

VZOR ZÁPISNICE

Vzor 02

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 360/2006 Z. z.

VZOR OSVEDČENIA

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

1) § 9 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 zákona č. 126/2006 Z. z.

3) § 6 zákona č. 126/2006 Z. z.

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.