35

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

z 9. januára 2006

o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Oznámenia používané pri nadlimitnom verejnom obstarávaní

§ 1

(1) Oznámenia používané pri nadlimitnom verejnom obstarávaní sa Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (ďalej len „publikačný úrad“) a Úradu pre verejné obstarávanie posielajú vo formáte štandardného formulára podľa osobitného predpisu.1)

(2) Formát a postupy elektronického posielania oznámení používaných pri nadlimitnom verejnom obstarávaní publikačnému úradu sú dostupné na internetovej adrese http://simap.eu.int.

§ 2

Informácia o plnení zmluvy

(1) Informácia o plnení zmluvy obsahuje

a) údaj o tom, či ide o informáciu o ukončenom plnení zmluvy, alebo o informáciu o uzavretí dodatku k zmluve,

b) údaje o verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi a kontaktné údaje,

c) informáciu o dodatku k zmluve

1. dôvod uzatvorenia dodatku k zmluve,

2. dátum uzatvorenia dodatku k zmluve,

d) informáciu o ukončenom plnení zmluvy,

e) odkaz na uverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania,

f) ďalšie informácie, ak sú potrebné,

g) dátum odoslania informácie.

(2) Vzor informácie o plnení zmluvy je uvedený v prílohe č. 1.

Oznámenia používané pri podlimitnom verejnom obstarávaní a pri podprahovom verejnom obstarávaní

§ 3

(1) Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi,

b) informácie o predmete zákazky a druhu zákazky,

c) informácie týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti,

d) postup zadávania zákazky vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) doplňujúce informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

(1) Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi,

b) informácie o predmete zákazky,

c) postup zadávania zákazky vrátane administratívnych informácií a

d) doplňujúce informácie.

(2) Vzor zjednodušeného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom je uvedený v prílohe č. 3.

§ 5

(1) Oznámenie o kvalifikačnom systéme obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi,

b) informácie o predmete kvalifikačného systému,

c) informácie týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti,

d) postup zadávania zákazky vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) doplňujúce informácie.

(2) Vzor oznámenia o kvalifikačnom systéme je uvedený v prílohe č. 4.

§ 6

(1) Oznámenie o koncesii na stavebné práce obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi,

b) informácie o predmete koncesnej zmluvy,

c) informácie týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti,

d) postup vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) doplňujúce informácie.

(2) Vzor oznámenia o koncesii na stavebné práce je uvedený v prílohe č. 5.

§ 7

(1) Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom obsahuje

a) údaje o koncesionárovi,

b) informácie o predmete zákazky,

c) informácie týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti,

d) postup zadávania zákazky vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) doplňujúce informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom, je uvedený v prílohe č. 6.

§ 8

(1) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi,

b) informácie o predmete zákazky,

c) postup zadávania zákazky vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií,

d) informácie o uzatvorenej zmluve a

e) doplňujúce informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 7.

§ 9

Vzor informácie o uzavretí zmluvy pri zadávaní podprahových zákaziek je uvedený v prílohe č. 8.

§ 10

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


Béla Angyal v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Informácia o plnení zmluvy - Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom - Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Oznámenie o kvalifikačnom systéme - Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Oznámenie o koncesii na stavebné práce - Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Informácia o uzavretí zmluvy - Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 1) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, ak ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. v. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 114) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, ak ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. v. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17).

3. Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 257, 1. 10. 2005, s. 127).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Komisie (ES) č. 1564/2005 zo 7. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú štandardné formuláre na zverejňovanie oznámení v rámci postupov verejného obstarávania podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 257, 1. 10. 2005)