349

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. r) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave1) rádioaktívnych žiaričov2) a rádioaktívnych látok3) (ďalej len „rádioaktívne látky“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) dopravcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje prepravu rádioaktívnych látok pomocou dopravného prostriedku,

b) prepravcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odovzdáva zásielku alebo náklad rádioaktívnych látok na prepravu a v prepravných dokumentoch je uvedená ako odosielateľ,

c) zásielkou obal spolu s rádioaktívnym obsahom odovzdaným na prepravu,

d) obalom súbor komponentov určených na úplné uzatvorenie rádioaktívneho obsahu, môže sa skladať z jednej alebo z viacerých schránok, absorpčných materiálov, dištančných prvkov, tienenia a obslužných zariadení na plnenie, vyprázdňovanie, ventiláciu alebo na úpravu tlaku, zariadení na chladenie, pohlcovanie mechanických nárazov, manipuláciu a upevňovanie a tepelné tienenie; obalom môže byť debna, sud alebo podobná schránka, prepravný kontajner alebo cisterna,

e) rádioaktívnym obsahom rádioaktívne látky so všetkými kontaminovanými alebo aktivovanými tuhými látkami, kvapalnými látkami a plynmi vnútri obalu,

f) prepravným kontajnerom zariadenie uľahčujúce prepravu balených rádioaktívnych látok alebo nebalených rádioaktívnych látok jedným alebo viacerými spôsobmi bez prekladania prispôsobené na trvalé uzavretie, pevné a dostatočne odolné na opakované použitie a vybavené zariadením umožňujúcim zaobchádzanie s ním, najmä prekladanie medzi dopravnými prostriedkami a z jedného druhu prepravy na iný druh prepravy,

g) malým prepravným kontajnerom prepravný kontajner, ktorého žiaden celkový vonkajší rozmer nie je väčší ako 1,5 m, alebo ktorého vnútorný objem nie je väčší ako 3 m3; iný prepravný kontajner je veľký prepravný kontajner,

h) vonkajším obalom obal, ktorý používa jediný prepravca na uloženie dvoch alebo viacerých zásielok na zjednodušenie manipulácie pri ich skladovaní alebo preprave,

i) podmienkami výlučného použitia podmienky, pri ktorých vonkajší obal, prepravný kontajner alebo dopravný prostriedok použije ten istý prepravca, ktorý zabezpečí, že všetky prvotné, sprostredkované a konečné nakládky a vykládky sa vykonajú v súlade s jeho pokynmi.

§ 3

Podmienky prepravy

(1) Rádioaktívne látky sa smú prepravovať len pri dodržaní podmienok ustanovených osobitnými predpismi na prepravu nebezpečného materiálu4) a osobitným predpisom na prepravu rádioaktívnych látok.5)

(2) Pre prepravu platia limity ožiarenia ustanovené osobitnými predpismi.6)

(3) Rádioaktívne látky musia byť pri preprave dostatočne oddelené od osôb zúčastnených na preprave a od obyvateľov.

(4) Prepravca na zabezpečenie povinností podľa § 25 ods. 20 zákona je povinný

a) preukázateľne oboznámiť dopravcu o spôsobe ochrany osôb pri preprave,

b) vypracovať havarijný plán na zabezpečenie ochrany osôb a životného prostredia pre prípad mimoriadnej radiačnej udalosti pri preprave,

c) pre každú prepravu vyhotoviť požadovanú dokumentáciu.

(5) Dopravca na zabezpečenie povinností podľa § 25 ods. 20 zákona najneskôr 24 hodín pred začatím prepravy je povinný oznámiť príslušnému pracovisku štátneho zdravotného dozoru7)

a) názov a adresu prepravcu a príjemcu,1) ich telefónne čísla alebo faxové čísla,

b) telefónne číslo alebo faxové číslo dopravcu,

c) dátum prepravy, čas prepravy, spôsob prepravy a trasu prepravy,

d) druh dopravného prostriedku a pri motorovom vozidle aj evidenčné číslo vozidla,

e) druh a fyzikálnu formu prepravovaných rádioaktívnych látok,

f) pri tranzitnej preprave čas každého prechodu štátnej hranice.

(6) Dopravca na zabezpečenie povinností podľa § 25 ods. 20 zákona je povinný

a) zabezpečiť vybavenie osôb, ktoré vykonávajú prepravu, osobnými dozimetrami, ak príkon priestorového dávkového ekvivalentu na mieste ich pobytu prekračuje 0,01 mSv/h,

b) preukázateľne oboznámiť osoby, ktoré vykonávajú prepravu, s opatreniami na ochranu zdravia pre prípad straty kontroly nad zdrojom žiarenia,

c) vyhotoviť záznam o priebehu prepravy,

d) zabezpečiť označenie dopravného prostriedku a vybaviť vozidlo dokladmi podľa osobitných predpisov,

e) bezodkladne oznámiť haváriu dopravného prostriedku príslušnému pracovisku štátneho zdravotného dozoru,7)

f) zabezpečiť, aby počas prepravy rádioaktívnych látok boli vo vozidle len osoby vykonávajúce prepravu,

g) plánovať trasu prepravy tak, aby sa podľa možností vyhla husto obývaným oblastiam a mohla byť vykonaná v čo najkratšom čase,

h) zabezpečiť, aby zaparkované vozidlo bolo pod nepretržitým dozorom tak, aby sa zabránilo akémukoľvek konaniu so zlým úmyslom a aby bolo možné okamžite vyrozumieť príslušné pracovisko štátneho zdravotného dozoru7) a Policajný zbor v prípade odcudzenia vozidla.

(7) Preprava sa v cestnej doprave môže vykonať len dvojstopovým motorovým vozidlom.

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 neplatia pre zásielky materiálov s obsahom prírodných rádionuklidov, ak príkon priestorového dávkového ekvivalentu neprekračuje hodnotu 5 Sv/h na ktoromkoľvek mieste vonkajšieho povrchu zásielky.

(9) Na prepravu rádioaktívnych materiálov sa vzťahujú osobitné predpisy.8)

(10) Na zabezpečenie opatrení na ochranu zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia nesmie

a) za bežných podmienok prepravy dávkový príkon na ktoromkoľvek mieste vonkajšieho povrchu zásielky alebo vonkajšieho obalu presiahnuť hodnotu 2 mSv/h,

b) za podmienok výlučného použitia dávkový príkon na ktoromkoľvek mieste vonkajšieho povrchu zásielky alebo vonkajšieho obalu presiahnuť hodnotu 10 mSv/h,

c) za bežných podmienok prepravy dávkový príkon na ktoromkoľvek mieste povrchu dopravného prostriedku presiahnuť hodnotu 2 mSv/h a vo vzdialenosti 2 m od povrchu dopravného prostriedku hodnotu 0,1 mSv/h.

§ 4

Nefixovaná rádioaktívna kontaminácia

(1) Nefixovaná rádioaktívna kontaminácia je kontaminácia rádionuklidmi, ktorá sa dá pri normálnej manipulácii odstrániť; určuje sa ako priemerná hodnota kontaminácie z ľubovoľnej plochy s obsahom 300 cm2.

(2) Na zabezpečenie opatrení na ochranu zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia

a) sa musí nefixovaná rádioaktívna kontaminácia na vonkajšom povrchu zásielky udržiavať na čo najnižšej v praxi dosiahnuteľnej úrovni a v bežných podmienkach dopravy na ľubovoľnom mieste povrchu zásielky nesmie presiahnuť

1. 4 Bq.cm-2 pre beta a gama žiariče a alfa žiariče s nízkou toxicitou,

2. 0,4 Bq.cm-2 pre ostatné alfa žiariče,

b) úroveň nefixovanej rádioaktívnej kontaminácie na vnútornom a vonkajšom povrchu vonkajšieho obalu, prepravného kontajnera alebo dopravného prostriedku nesmie okrem podmienok uvedených v písmene c) presiahnuť hodnoty uvedené v písmene a),

c) úroveň nefixovanej rádioaktívnej kontaminácie na vonkajšom povrchu vonkajšieho obalu, prepravného kontajnera alebo dopravného prostriedku môže výnimočne presiahnuť hodnoty uvedené v písmene a) len v podmienkach výlučného použitia.

§ 5

Dokumentácia

Pri preprave uzavretých rádioaktívnych žiaričov medzi členskými štátmi, z členských štátov alebo do členských štátov sa použije dokumentácia podľa osobitného predpisu.5)


§ 6

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Článok 2 nariadenia Rady (Euratom) č. 1493/93 z 8. júna 1993 o prepravách rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 12/zv. 1).

2) Príloha č. 1 bod 22 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

3) Príloha č. 1 bod 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

4) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), Príloha I k Jednotným právnym predpisom pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM), ktoré tvoria Dodatok B k Dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru po železniciach (COTIF) z 9. mája 1980 [vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)].

5) Nariadenie Rady (Euratom) č. 1493/93 z 8. júna 1993 o prepravách rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 12/zv. 1).

6) § 9 až § 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

7) § 5 ods. 7 písm. f) a § 6 ods. 6 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.