347

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. o) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti, o jej úlohách a požiadavky na monitorovanie radiačnej situácie v životnom prostredí1) na území Slovenskej republiky na účely hodnotenia a usmerňovania ožiarenia obyvateľstva.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) monitorovaním radiačnej situácie meranie veličín a hodnotenie výsledkov merania na účely hodnotenia rádioaktivity zložiek životného prostredia, hodnotenie a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva a zavádzanie ochranných opatrení,

b) radiačnou monitorovacou sieťou sústava technicky, odborne a personálne vybavených odborných pracovísk, organizačne prepojených pre potreby monitorovania radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú merania určených veličín v určených zložkách životného prostredia v systéme meracích miest podľa ustanoveného časového harmonogramu,

c) normálnou radiačnou situáciou radiačná situácia okrem radiačného ohrozenia.2)

§ 3

Základné ciele monitorovania radiačnej situácie

Monitorovanie radiačnej situácie (ďalej len „monitorovanie“) zabezpečí

a) podklady na systematické hodnotenie a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva a na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva vznikajúceho v dôsledku vykonávania činností vedúcich k ožiareniu pri normálnej radiačnej situácii,

b) poskytovanie údajov o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia potrebných na rozhodovanie o vykonaní a skončení zásahov a opatrení na obmedzenie ožiarenia pri radiačnom ohrození,

c) údaje o úrovni ožiarenia na informovanie obyvateľstva a na medzinárodnú výmenu informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky.

§ 4

Sieť a jej organizácia

(1) Na účely monitorovania sa na území Slovenskej republiky vytvára radiačná monitorovacia sieť (ďalej len „sieť“).

(2) Sieť pozostáva zo stálych zložiek a pohotovostných zložiek; stále zložky a pohotovostné zložky poskytujú namerané údaje dohodnutým spôsobom a v dohodnutej forme ústrediu siete3) neodkladne alebo v dohodnutých lehotách.

(3) Stálymi zložkami sú:

a) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,

b) organizácie určené ústrednými orgánmi štátnej správy podľa odseku 5, ktoré sa podieľajú na monitorovaní pri normálnej radiačnej situácii.

(4) Pohotovostnými zložkami sú:

a) mobilné skupiny a laboratórne skupiny, ktoré monitorujú rádioaktivitu v životnom prostredí, vytvorené podľa havarijných plánov jadrových zariadení v prípade havárie na jadrových zariadeniach v Slovenskej republike,

b) mobilné skupiny a laboratórne skupiny zriadené na úrade, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,

c) mobilné skupiny a laboratórne skupiny organizácií určených ústrednými orgánmi štátnej správy podľa odseku 5, ktoré sa podieľajú na monitorovaní pri radiačnom ohrození, a mobilné skupiny zriadené na tento účel podľa osobitných predpisov.4)

(5) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu3) určia organizácie, ktoré budú stálymi zložkami a pohotovostnými zložkami, ich úlohy pri monitorovaní pri normálnej radiačnej situácii a pri radiačnom ohrození, podmienky a rozsah monitorovania jednotlivých zložiek.

(6) Pri normálnej radiačnej situácii monitorujú stále zložky. Monitorovanie sa vykonáva podľa monitorovacieho plánu siete, ktorý v spolupráci so stálymi zložkami vypracuje úrad. Pri normálnej radiačnej situácii činnosť siete koordinuje a odborne usmerňuje ústredie siete.

(7) Pohotovostné zložky sa aktivizujú pri radiačnom ohrození v súlade s havarijnými plánmi5) alebo na základe pokynu ústredia siete.

(8) Pri radiačnom ohrození, ak je to potrebné aj v prechodnej fáze a neskorej fáze6) vykonávajú monitorovanie stále zložky aj pohotovostné zložky.

(9) Pri radiačnom ohrození činnosť siete koordinuje a odborne usmerňuje ústredie siete, pričom sa monitorovanie vykonáva podľa

a) vnútorných havarijných plánov,7)

b) plánov ochrany obyvateľstva,8)

c) požiadaviek orgánov štátnej správy, ktoré riadia záchranné práce podľa osobitného predpisu,9)

d) požiadaviek a usmernení ústredia siete.

(10) Ústredie siete koordinuje a odborne usmerňuje postupný prechod z monitorovacieho režimu pri radiačnom ohrození do režimu monitorovania za normálnej radiačnej situácie.

§ 5

Ústredie siete

(1) Úrad v spolupráci so zložkami siete vypracúva návrhy na inováciu prístrojového vybavenia siete a implementáciu nových postupov a metód merania rádioaktivity v zložkách životného prostredia a hodnotenia ožiarenia.

(2) Ústredie siete pri normálnej radiačnej situácii

a) v spolupráci so zložkami siete vypracúva metodické pokyny a návody na monitorovanie, zabezpečuje pravidelné porovnávacie merania, organizuje výcvik zložiek siete,

b) zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané sieťou,

c) hodnotí úroveň ožiarenia obyvateľstva a príspevok činností vedúcich k ožiareniu na ožiarenie obyvateľstva,

d) eviduje výsledky monitorovania získané sieťou a vypracúva výročné správy o ožiarení obyvateľstva,

e) poskytuje údaje o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky obyvateľstvu, orgánom štátnej správy a medzinárodným organizáciám; v prípade potreby na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania pripravuje podklady pre návrhy na usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva.

(3) Ústredie siete pri radiačnom ohrození

a) spolupracuje s centrom havarijnej odozvy pri Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spracúvaní podkladov na rozhodovanie o vykonaní a skončení zásahov a ochranných opatrení,

b) zbiera a spracúva výsledky monitorovania, vyhodnocuje radiačnú situáciu a vypracúva jej prognózy,

c) vypracúva správy a informácie o ožiarení obyvateľstva v dôsledku radiačnej havárie.

§ 6

Požiadavky na monitorovanie pri normálnej radiačnej situácii

(1) Základné požiadavky na monitorované položky, merané veličiny, metódy merania, na minimálny počet miest meraní, frekvenciu a citlivosť meraní pri normálnej radiačnej situácii sú uvedené v prílohe č. 1. Podrobnosti o monitorovaných položkách, sledovaných veličinách, miestach merania, frekvencii merania zabezpečované jednotlivými stálymi zložkami sú uvedené v monitorovacom pláne siete.

(2) Rozsah monitorovania pri normálnej radiačnej situácii sa optimalizuje tak, aby sa pri čo najnižších nákladoch

a) naplnili základné ciele monitorovania podľa § 3,

b) zistili dlhodobé trendy a odchýlky od normálnych hodnôt,

c) zistili údaje o radiačnej situácii v rozsahu a kvalite, ktorú žiadajú príslušné orgány a inštitúcie Európskej únie,

d) zabezpečilo udržiavanie a zlepšovanie organizačnej, technickej a personálnej spôsobilosti siete a jej pripravenosť na havarijné situácie.

§ 7

Požiadavky na monitorovanie pri radiačnom ohrození

(1) Požiadavky na monitorované položky, merané veličiny, metódy merania, frekvenciu a počet meraní a na citlivosť merania pri radiačnom ohrození sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Monitorovanie v skorej fáze sa vykonáva jednoduchými a rýchlymi metódami, a to

a) stabilnými monitorovacími systémami,

b) mobilnými skupinami,

c) leteckým monitorovaním.

(3) Monitorovanie v prechodnej fáze, v neskorej fáze a pri sledovaní dlhodobej rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia po radiačnej havárii sa vykonáva citlivými meraniami a podrobnými analýzami, a to

a) stabilnými monitorovacími systémami,

b) mobilnými a laboratórnymi skupinami.

(4) Priority monitorovania, monitorované položky, merané veličiny a rozsah monitorovania sa prispôsobujú aktuálnej situácii, charakteru radiačného ohrozenia, úrovni a druhu rádioaktívnej kontaminácie, aktuálnym meteorologickým podmienkam, charakteru a rozmerom zasiahnutého územia, dostupným prostriedkom a časovému obmedzeniu alebo iným okolnostiam.

(5) Výsledky monitorovania poskytujú stále zložky a pohotovostné zložky do ústredia siete v dohodnutej forme a dohodnutými spojovacími prostriedkami neodkladne po ich zistení alebo v dohodnutých intervaloch.

(6) Prevádzkovatelia jadrových zariadení pri radiačnom ohrození, ktoré vzniklo na jadrovom zariadení ktoré prevádzkujú, zabezpečia prenos dát o rádioaktivite výpustí, havarijnom monitorovaní a monitorovaní teledozimetrickým systémom do ústredia siete.

(7) Rozsah monitorovania pri radiačnom ohrození sa optimalizuje tak, aby sa pri čo najnižších nákladoch naplnili základné ciele podľa § 3 a aby

a) sa overilo, či ide o radiačnú haváriu,

b) bolo možno určiť prognózy ďalšieho vývoja rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia,

c) sa zistil charakter rádioaktívnej kontaminácie, úroveň a priestorová distribúcia rádioaktívnej kontaminácie,

d) bolo možno vykonať odhad dávok obyvateľstva,

e) bolo možno hodnotiť účinnosť vykonaných opatrení alebo zásahov,

f) bolo možno zhodnotiť záťaž obyvateľstva po skončení havárie.

§ 8

Poskytovanie informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky

Údaje získané monitorovaním na území Slovenskej republiky pred ich uverejnením vyhodnocuje, overuje a spracúva ústredie siete. Overené a spracované údaje úrad odovzdáva orgánom štátnej správy a na informovanie verejnosti.

§ 9

Požiadavky na doplňujúce údaje potrebné na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva

(1) Údaje o uvoľnenej alebo uniknutej rádioaktivite z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, poskytuje úradu prevádzkovateľ pracoviska, na ktorom došlo k vypusteniu alebo úniku rádioaktívnych látok.

(2) Ak sú potrebné na vyhodnotenie radiačnej situácie údaje o uniknutej alebo uvoľnenej rádioaktivite z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v zahraničí alebo o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia v zahraničí, úrad tieto údaje získava priamo od príslušných inštitúcii v zahraničí alebo prostredníctvom ich kontaktných inštitúcii v Slovenskej republike.

(3) Úrad použije na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva aj overené výsledky monitorovania získané pri výkone štátneho zdravotného dozoru, výsledky monitorovania, ktoré zabezpečujú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu a výsledky monitorovania, ktoré vykonávajú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby na základe povolenia úradu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

(4) V rámci spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy si úrad pri hodnotení ožiarenia obyvateľstva vyžiada údaje potrebné na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva.


§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 347/2006 Z. z.

POŽIADAVKY NA MONITOROVANIE PRI NORMÁLNEJ RADIAČNEJ SITUÁCII

Monitorovaná položka Meraná veličina Metóda merania, sledovaný
rádionuklid
Minimálny
počet miest
Minimálny počet meraní za
rok
Požadovaná citlivosť
merania
Externé ožiarenie Príkon priestorového
dávkového ekvivalentu
Kontinuálne meranie
a hodnotenie
20 Kontinuálne, hodinové a desať
minútové priemery
Rozsah merania od 50 nSv/h
Externé ožiarenie Príkon priestorového
dávkového ekvivalentu
Kontinuálne meranie
a hodnotenie
3 Kontinuálne, hodinové a desať
minútové priemery
Rozsah merania od 50 nSv/h
Externé ožiarenie Príkon priestorového
dávkového ekvivalentu
Vyhľadávacie (screeningové)
monitorovanie
Meranie na trase
minimálne 50 km
4 Rozsah merania od 50 nSv/h
Externé ožiarenie Priestorový dávkový
ekvivalent
kontinuálne meranie,
periodické vyhodnocovanie,
TLD
50 4,
štvrťročné
vyhodnocovanie
Fotónový dávkový ekvivalent
od 100mikroSv
Aerosóly v ovzduší Objemová aktivita
rádionuklidov
Kontinuálny odber, periodické
vyhodnocovanie,
gamaspektrometrické
meranie, K-40
5 26 - 52,týždenné až dvojtýždenné vy-
hodnocovanie
MDA<1x10-4 Bq/m3 pre
Cs-137
Aerosóly v ovzduší Objemová aktivita
rádionuklidov
Kontinuálny odber, periodické
vyhodnocovanie,gamaspektrometrické merania
(vrátane Be-7 a Cs-137),
analýza Sr-90
1 až 2 52,týždenné vyhodnocovanie prí-
rodných rádionuklidov
a Cs-137,štvrťročné vyhodnocovanie
Sr-90
MDA<1x10-4 Bq/m3 pre
prírodné rádionuklidy,MDA<1x10-5 Bq/m3 pre
Cs-137,MDA<5x10-7 Bq/m3 pre Sr-90
Atmosférický spad Plošná aktivita
rádionuklidov
Kontinuálny odber, periodické
vyhodnocovanie,
gamaspektrometria
3 12,
mesačné vyhodnocovanie
MDA<1 Bq/m2 pre Cs-137
Pôda, tráva a iné porasty Plošná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie
5 1 MDA< 10 Bq/m2 pre Cs-137
Pôda Plošná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie in situ
5 1 MDA< 1000 Bq/m2 pre Cs-137
Povrchová voda Objemová aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), prípadne
celková beta aktivita, K-40,
H-3
5 1-4,
štvrťročné odbery až ročné
MDA<10 Bq/dm3 pre H-3,
MDA<1 Bq/dm3 pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/dm3 pre Sr-90
Povrchová voda Objemová aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), H-3
2 12,
mesačné odbery
MDA<10 Bq/dm3 pre H-3,MDA<0,1 Bq/dm3 pre
Cs-137,MDA< 0,05 Bq/dm3 pre Sr-90
Pitná voda Objemová aktivita
rádionuklidov
Prírodné rádionuklidy, H-3,
Sr-90, Cs-137
3 12,
mesačné odbery
MDA<10 Bq/dm3 pre H-3,MDA pre celkovú alfa aktivitu
0,04 Bq/m3, MDApre
prírodné rádionuklidy na
úrovni desatiny najvyššej
prípustnej hodnoty,MDA< 0,05 Bq/dm3 pre
Cs-137,MDA<0,01 Bq/dm3 pre Sr-90
Pitná voda Objemová aktivita
rádionuklidov
Prírodné rádionuklidy, H-3,
Sr-90, Cs-137
10 4,
štvťročne
MDA< 10 Bq/dm3 pre H-3,MDA pre prírodné
rádionuklidy na úrovni
desatiny odvodenej
zásahovej úrovne,MDA<0,1 Bq/dm3 pre
Cs-137,MDA< 0,05 Bq/dm3 pre Sr-90
Vodárenský kal Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie
1 1 MDA<1 Bq/kg pre Cs-137
Riečne sedimenty Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie
2 1 MDA<1 Bq/kg pre Cs-137
Mlieko Objemová aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
5 4 MDA< 0,5 Bq/dm3 pre
Cs-137,MDA< 0,2 Bq/dm3 pre Sr-90
Mlieko Objemová aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90, K-40
1 12 MDA<0,1 Bq/dm3 pre
Cs-137,MDA< 0,05 Bq/dm3 pre Sr-90
Mäso bravčové Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
1 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Mäso hovädzie Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
1 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Mäso baranie Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), Sr-90
1 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Mäso hydinové Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), Sr-90
1 1 MDA<0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Divina Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), Sr-90
1 1 MDA<0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Ryby Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), Sr-90
1 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Vajcia Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), Sr-90
1 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Pšenica Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Jačmeň Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Ovos Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Kukurica Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Zemiaky Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Listová zelenina Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Koreňová zelenina Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Plodová zelenina Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Ovocie Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Lesné plody Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
2 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Huby Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
2 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Čajoviny a liečivé rastliny Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
4 1 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Múka Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
2 2 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Ryža Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
2 2 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Rastlinné oleje a tuky Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
2 2 MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA<0,1 Bq/kg pre Sr-90
Mixovaná denná strava Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),Sr-90
2 2 MDA<0,1 Bq/ deň pre
Cs-137,MDA< 0,05 Bq/deň pre Sr-90
Importované potraviny Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137),
Podľa potreby MDA< 100 Bq/kg pre Cs-137
Vnútorná kontaminácia osôb
rádionuklidmi
Aktivita rádionuklidov v tele Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137)
5 1 MDA< 200 Bq pre Cs-137
Vnútorná kontaminácia osôb
rádionuklidmi
Aktivita rádionuklidov
v dennom moci
Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137)
5 I MDA<0,05 Bq/deň pre
Cs-137

Vysvetlivky:

Ak sa v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 na meranie aktivity v monitorovanej položke používa ako kritérium požadovanej citlivosti merania minimálna detegovateľná aktivita (MDA), stanovuje sa pre hladinu spoľahlivosti 95 % podľa vzťahu

a) pre nespektrometrické merania:

Vzorec 01

kde:

MDA je minimálna detegovateľná aktivita [ Bq, Bq/kg],

nB je početnosť impulzov pozadia,

tB je doba merania pozadia,

tS je doba merania vzorky,

ç je detekčná účinnosť,

R je chemická výťažnosť,

V je množstvo vzorky (objem, hmotnosť...),

b) pre spektrometrické merania:

Vzorec 02

kde:

MDA je minimálna detegovateľná aktivita [ Bq, Bq/kg...],

p je počet kanálov v oblasti, z ktorej sa stanovila plocha píku,

P je plocha interferujúceho píku, t. j. plocha píku na energii E stanovená pri meraní pozadia bez prítomnosti
vzorku,

Bi, Bj je počet impulzov v i-tom kanáli na ľavej strane píku a j-tom kanáli na pravej strane píku v oblasti, z ktorej sa od-
haduje pozadie pod píkom, je variancia charakterizujúca chybu odhadu plochy P interferujúceho píku,

tB je doba merania pozadia,

tS je doba merania vzorky,

ç je detekčná účinnosť fotónov s energiou E,

a je zastúpenie fotónov s energiou E v rozpadovej schéme daného rádionuklidu,

m je počet kanálov na každej strane píku slúžiacich na určenie pozadia,

V je množstvo vzorky (objem, hmotnosť...).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 347/2006 Z. z.

POŽIADAVKY NA MONITOROVANIE PRI RADIAČNOM OHROZENÍ

Monitorovaná položka Meraná veličina Metóda merania Frekvencia meraní, počet
meraní
Požadovaná citlivosť merania
Externé žiarenie Príkon priestorového dávkového
ekvivalentu
Kontinuálne meranie
a hodnotenie
Hodinové a desať minútové
priemery, okamžité hodnoty
Rozsah merania 50 nSv/h do
1 Sv/h
Príkon priestorového dávkového
ekvivalentu
Monitorovanie po trase v teréne Okamžité hodnoty, krátkodobé
priemery
Rozsah merania 50 nSv/h do
1 Sv/h
Príkon priestorového dávkového
ekvivalentu a kontaminácia
povrchov
Letecké monitorovanie po trase Okamžité hodnoty Rozsah merania 50 nSv/h do
1 Sv/h
Priestorový dávkový ekvivalent Kontinuálne meranie, TLD Vyhodnocovanie denné až
mesačné, podľa okolností
Fotónový dávkový ekvivalent od
100 mikroSv
Aerosóly v ovzduší Objemová aktivita rádionuklidov Kontinuálny odber na stabilných
miestach, alebo krátkodobé
odbery, gamaspektrometrické
meranie, ďalšie analýzy podľa
potreby
Vyhodnocovanie: neodkladne,
periodické denné alebo častejšie,
podľa okolností
MDA (Bq/m3) pre jednotlivé
rádionuklidy musí umožniť
zistenie úväzku efektívnej dávky
z inhalácie (od všetkých
zistených rádionuklidov) na
úrovni 10 mikroSv za mesiac
Atmosférický prašný spad
a zrážky
Plošná a objemová aktivita
rádionuklidov
Kontinuálny odber, periodické
vyhodnocovanie,
gamaspektrometrické meranie,
ďalšie analýzy podľa potreby
Denné až týždenné
vyhodnocovanie
typická MDA< 10 Bq/m2,
v závislosti na rádionuklide
Jód v plynnej forme Objemová aktivita I-131 Kontinuálny alebo periodický
odber, gamaspektrometrické
meranie
Vyhodnocovanie podľa okolností,
niekoľko krát za deň až denne
MDA<0,1 Bq/m3
Povrchová rádioaktívna
kontaminácia pôdy, povrchov
a porastov
Plošná alebo hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Lokálne odbery,
gamaspektrometrické meranie,
ďalšie analýzy podľa potreby
Podľa rozsahu havárie a potreby v závislosti od radiačnej situácie
Povrchová rádioaktívna
kontaminácia pôdy a povrchov
Plošná alebo hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie in
situ
Podľa rozsahu havárie a potreby v závislosti od radiačnej situácie
Povrchová voda Objemová aktivita rádionuklidov Jednorazové alebo opakované
odbery, gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), H-3, prípadne
ďalšie analýzy podľa okolností
Denne až týždenne, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
prádioaktívnej kontaminácie pre
tekutú potravu*
Pitná voda Objemová aktivita rádionuklidov Jednorazové alebo opakované
odbery, Gamaspektrometrické
meranie (Cs-137), H-3, prípadne
ďalšie analýzy podľa okolností
Denne až týždenne, podľa
rozsahu havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie *
Mlieko Objemová alebo hmotnostná
aktivita rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Denne až týždenne, podľa
rozsahu havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Mäso bravčové, hovädzie,
baranie, hydinové
Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Týždenne, podľa rozsahu havárie
a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Divina Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Týždenne, podľa rozsahu havárie
a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Ryby Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Týždenne, podľa rozsahu havárie
a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Vajcia Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Týždenne, podľa rozsahu havárie
a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Pšenica Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Jačmeň Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Ovos Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Kukurica Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Zemiaky Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Ppri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Listová zelenina Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Koreňová zelenina Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Plodová zelenina Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Ovocie Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Lesné plody Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Huby Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Čajoviny a liečivé rastliny Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Krmoviny Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Importované potraviny Hmotnostná aktivita
rádionuklidov
Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Podľa potreby MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Mixovaná denná strava Hmotnostná aktivita rádionuklidov Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Podľa potreby MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí byť nižšia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
Vnútorná kontaminácia osôb
rádionuklidmi
Aktivita rádionuklidov v tele Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ďalšie analýzy podľa
okolností
Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA<500 Bq pre Cs-137
Aktivita 1-131 v štítnej žľaze Gamaspektrometrické meranie Pri zbere úrody, podľa rozsahu
havárie a potreby
MDA<500 Bq pre 1-131

* Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

2) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

3) § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2002 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

5) § 31 ods. 4 zákona č. 126/2006 Z. z.
§ 28 ods. 8 až 10 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atomóvý zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 a 13 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

6) § 15 a 16 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z.

7) § 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z.

8) § 13 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z.

9) § 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.