Oznámenie č. 341/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. marca 2006 č. 07440/2006-SL, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Čiastka 118/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 525/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

341

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 24. mája 2006 č. 14508/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. marca 2006 č. 07440/2006-SL, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (oznámenie č. 164/2006 Z. z.).

Týmto výnosom sa spresňujú a dopĺňajú prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 28/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.