Oznámenie č. 34/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-0AP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2006
Platnosť od 31.01.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

34

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny sa vykonávajú

– v prílohe č. 1 – dopĺňa sa ustanovenie o maximálnych cenách tkanív a buniek na účely transplantácie,

– v prílohe č. 2 – dopĺňa sa časť VII. Tkanivá a bunky na účely transplantácie podľa § 35 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– v prílohe č. 4 častiach A a C.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.