Nariadenie vlády č. 333/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 115/2006
Platnosť od 31.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 31.05.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

333

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2006

o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá kategórie O1) (ďalej len „vozidlo“) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na hmotnosti a rozmery.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) autobusom alebo autokarom vozidlo uvedené v osobitnom predpise,2)

b) kategóriou autobusu alebo autokaru kategória uvedená v osobitnom predpise,2)

c) kĺbovým autobusom alebo autokarom vozidlo uvedené v osobitnom predpise,2)

d) dvojpodlažným autobusom alebo autokarom vozidlo uvedené v osobitnom predpise,2)

e) rozmermi vozidla rozmery vozidla uvedené výrobcom, ktoré závisia od konštrukcie vozidla,

f) dĺžkou vozidla rozmer, ktorý sa meria podľa STN 30 0026. Pri meraní dĺžky vozidla sa nesmú brať do úvahy:

1. zariadenia na stieranie a ostrekovanie,

2. predné alebo zadné štítky s označením,

3. colné plombovacie zariadenia a ich ochrana,

4. zariadenia na zabezpečenie nepremokavých plachiet a ich ochrana,

5. osvetľovacie zariadenia,

6. zrkadlá a iné zariadenia na nepriame videnie,

7. pomôcky na zlepšenie výhľadu vodiča,

8. potrubia na prívod vzduchu,

9. pozdĺžne zarážky pre odmontovateľné karosérie,

10. prístupové schodíky a držadlá,

11. gumové tlmiče nárazov a podobné zariadenia,

12. zdvíhacie plošiny, prístupové rampy a podobné zariadenia v prevádzkovom stave s rozmermi do 300 mm za predpokladu, že ložná plocha vozidla sa nezväčší,

13. spojovacie zariadenia pre motorové vozidlá,

14. tyčové zberače prúdu elektricky poháňaných vozidiel,

15. vonkajšie slnečné clony,

g) šírkou vozidla rozmer, ktorý sa meria podľa STN 30 0026; pri meraní šírky vozidla sa nesmú brať do úvahy

1. colné plombovacie zariadenia a ich ochrana,

2. zariadenia na zabezpečenie nepremokavých plachiet a ich ochrana,

3. oznamovače poškodenia pneumatiky,

4. vyčnievajúce flexibilné časti systémov zabraňujúcich rozstreku podľa osobitného predpisu,3)

5. osvetľovacie zariadenia,

6. pri vozidlách kategórie M2 a M3 nakladacie rampy v prevádzkovom stave, zdvíhacie plošiny a podobné zariadenia v prevádzkovom stave za predpokladu, že nepresahujú viac než 10 mm bočnú stranu vozidla a že rohy rámp sú obrátené smerom dopredu alebo dozadu a sú zaokrúhlené s polomerom minimálne 5 mm; hrany musia byť zaokrúhlené s polomerom minimálne 2,5 mm,

7. zrkadlá a iné zariadenia na nepriame videnie,

8. indikátory tlaku pneumatík,

9. zatiahnuteľné schodíky,

10. vyduté časti stien pneumatiky bezprostredne nad bodom styku s vozovkou,

11. pozorovacie pomôcky,

12. zatiahnuteľné bočné vodiace zariadenia na autobusoch a autokaroch určené na používanie na autobusových vodiacich systémoch, ak nie sú zatiahnuté,

h) výškou vozidla rozmer, ktorý sa meria podľa osobitného predpisu;3) pri meraní výšky vozidla sa nesmú brať do úvahy antény a pantografové alebo tyčové zberače v ich zdvihnutej polohe; pri vozidlách so zariadením na zdvihnutie nápravy sa musí brať do úvahy vplyv tohto zariadenia,

i) hmotnosťou vozidla v pohotovostnom stave hmotnosť uvedená v osobitnom predpise,4)

j) technicky najväčšou prípustnou naloženou hmotnosťou (M) najväčšia hmotnosť vozidla stanovená výrobcom v závislosti od jeho konštrukcie a výkonu. Kategória vozidla sa ustanoví v súlade s osobitným predpisom.4) K príslušnej technickej konfigurácii typu vozidla sa môže priradiť len jedna najväčšia technicky prípustná naložená hmotnosť, definovaná jednou skupinou možných hodnôt uvedených v bodoch informačného dokumentu v prílohe II smernice. Priradenie jednej hodnoty platí primerane aj pre príslušné technické požiadavky podľa písmen k), l), m), n), o),

k) technicky najväčšou prípustnou hmotnosťou na nápravu (m) hmotnosť zodpovedajúca najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu povrchu vozovky vyvinutému nápravou, ktorú na základe konštrukcie vozidla a nápravy stanoví výrobca vozidla. Pri vozidlách kategórie N1 sa technicky najväčšia prípustná hmotnosť na zadnú nápravu môže prekročiť najviac o 15 %. Technicky najväčšia prípustná hmotnosť naloženého vozidla v prípade ťažného vozidla s pripojeným prípojným vozidlom sa môže prekročiť najviac o 10 % alebo o 100 kg podľa toho, ktorá hodnota je menšia, a za predpokladu, že jazdná rýchlosť je obmedzená na 80 km/h alebo menej. Výrobca vozidla musí špecifikovať každé takéto obmedzenie rýchlosti alebo iné prevádzkové podmienky v návode na obsluhu,

l) technicky najväčšou prípustnou hmotnosťou na skupinu náprav (u) hmotnosť zodpovedajúca najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu povrchu vozovky vyvinutému skupinou náprav, ktorú na základe konštrukcie vozidla a skupiny náprav určí výrobca vozidla,

m) technicky najväčšou prípustnou hmotnosťou ťahaných vozidiel (TM) najväčšia hmotnosť ťahaných vozidiel určená výrobcom,

n) technicky najväčšou prípustnou hmotnosťou v bode spojenia motorového vozidla hmotnosť zodpovedajúca najväčšiemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu v bode spojenia vychádzajúca z konštrukcie motorového vozidla alebo spojovacieho zariadenia a stanovená výrobcom. Táto hmotnosť nezahŕňa hmotnosť spojovacieho zariadenia motorového vozidla,

o) technicky najväčšou prípustnou hmotnosťou v bode spojenia návesu alebo prívesu so stredovou nápravou hmotnosť zodpovedajúca najväčšiemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému prípojným vozidlom na ťahač v bode spojenia, ktorú určí výrobca prípojného vozidla.

(2) Na účely tohto nariadenia vlády sa použijú aj pojmy, ktoré sú vymedzené osobitným predpisom.4)

§ 3

(1) Hmotnosť a rozmery vozidla musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.1 až 2.1.1.3, 2.1.2.5, 2.2.1 až 2.3, 2.4.4, 2.9, 2.13 až 2.19, 7.1, 7.4.1 až 7.4.3, 7.6 až 7.9, 7.11 prílohy I a v bodoch 2. a 3. prílohy IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúcej sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel v platnom znení, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“) a v prílohe č. 1.

(2) Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla podľa požiadaviek prílohy IV smernice je ustanovená v osobitnom predpise.5) Na hmotnosti a rozmery vozidla sa vzťahujú aj osobitné predpisy.6)

(3) Štátny dopravný úrad7) môže schváliť vozidlo, ktoré nespĺňa požiadavky ustanovené v bode 7.6 prílohy I smernice a ktorého rozmery presahujú rozmery učené v odseku 1 a bode 2 prílohy č. 1. Odchylné schválenie vozidla sa uvedie v osvedčení o typovom schválení podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice, pričom platí ustanovenie § 5 ods. 2.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na hmotnosti a rozmery predkladá výrobca štátnemu dopravnému úradu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II smernice.

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia pre typ vozidla vzťahujúceho sa na hmotnosti a rozmery sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na hmotnosti a rozmery podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice.

(6) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;9) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(7) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)

(8) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.11)

(9) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ12) vozidla vzťahujúce sa na hmotnosti a rozmery.

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na hmotnosti a rozmery, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Štátny dopravný úrad môže

a) odmietnuť udelenie typového schválenia pre typ vozidla,

b) odmietnuť a zakázať uvedenie typu na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo používanie vozidla,

c) považovať za neplatné osvedčenie o zhode podľa osobitného predpisu,4)

d) povoliť na vozidle len prepravu nedeliteľného nákladu,

ak vozidlo, ktoré bolo schválené v inom členskom štáte, nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády okrem bodov 7.3 a 7.6 prílohy I smernice.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 333/2006 Z. z.

MERANIE ROZMEROV A MAXIMÁLNE POVOLENÉ ROZMERY VOZIDIEL, VÝPOČET ROZLOŽENIA HMOTNOSTI, PODMIENKY NA OVERENIE KLASIFIKÁCIE VOZIDLA AKO TERÉNNEHO VOZIDLA A POMER VÝKON MOTORA/MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ

1. Meranie rozmerov

Meranie celkovej dĺžky, šírky a výšky sa vykoná v súlade s ustanoveniami oddielu 2. 4 prílohy I smernice na vozidle v pohotovostnom stave, predvedenom podľa oddielu 3.3 prílohy I smernice.

Ak sa namerané rozmery líšia o viac než 1% od hodnôt stanovených výrobcom pre zodpovedajúce technické konfigurácie v rámci typu, namerané rozmery sa použijú na účely nižšie stanovených požiadaviek a technická služba potom môže, ak je to potrebné, vykonať doplnkové merania na vozidlách iných, než sú vozidlá predvedené podľa oddielu 3 prílohy I smernice. Limitné hodnoty stanovené v osobitnom predpise1) sa však nesmú prekročiť.

2. Maximálne povolené rozmery vozidiel

a) Maximálna dĺžka

1. Motorové vozidlo: podľa osobitného predpisu.2)

2. Prípojné vozidlo okrem návesu: podľa osobitného predpisu.2)

3. Kĺbový autobus alebo autokar: podľa osobitného predpisu.2)

4. Náves:

Vzdialenosť uvedená v bode 7.3.1.41 prílohy I smernice sa meria bez toho, aby sa brali do úvahy zariadenia uvedené v bode 2.4.1 prílohy I smernice, a vzdialenosť uvedená v bode 7.3.1.4.2 prílohy I smernice sa musí merať bez akejkoľvek výnimky.

Vzdialenosť medzi osou otočného čapu návesného zariadenia a zadnou časťou návesu, meraná horizontálne v pozdĺžnej rovine vozidla, nesmie presiahnuť limit podľa osobitného predpisu.3)

Vzdialenosť meraná horizontálne medzi osou otočného čapu návesného zariadenia a akýmkoľvek najprednejším bodom v prednej časti návesu nesmie presiahnuť 2,04 m podľa osobitného predpisu.4)

b) Maximálna šírka

1. Všetky vozidlá: podľa osobitného predpisu.5)

2. Pevné alebo pohyblivé nadstavby vozidiel kategórie N a O špeciálne určené na prepravu tovaru pri regulovanej teplote, ktorých hrúbka bočných stien vrátane izolácie presahuje 45 mm: podľa osobitného predpisu.5)

c) Maximálna výška

Všetky vozidlá: podľa osobitného predpisu.6)

3. Výpočet rozloženia hmotnosti

Požiadavky na obytné prívesy

Platia požiadavky bodov 7.4.2.1 až 7.4.2.4 prílohy I smernice a bodu 7.4.2.7. prílohy I smernice. Navyše, keď je nekompletné vozidlo v pohotovostnom stave zaťažené hmotnosťou M podľa ktorejkoľvek z podmienok opísaných v bode 7.4.2.5.1.2 prílohy I smernice alebo keď je úplné alebo kompletizované vozidlo v pohotovostnom stave zaťažené hmotnosťou stanovenou v osobitnom predpise,7) hmotnosť zodpovedajúca zaťaženiu každej nápravy nesmie presiahnuť hmotnosť mi na tejto náprave a hmotnosť zodpovedajúca zaťaženiu každej samostatnej nápravy alebo skupiny náprav, nesmie presiahnuť hmotnosť mj na tejto skupine náprav. Okrem toho hmotnosť zodpovedajúca zaťaženiu hnacej nápravy alebo súčet hmotností zodpovedajúcich zaťaženiam hnacích náprav musí byť aspoň 25 % M.

4. Podmienky na overenie klasifikácie vozidla ako terénneho vozidla

a) Technická služba musí overiť, či sa má úplné alebo kompletizované vozidlo, alebo ťahač návesov bez točnice považovať za terénne vozidlo podľa požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise.8)

b) Pre ostatné nekompletné vozidlá sa overenie vykoná len na žiadosť výrobcu.

5. Pomer výkon motora/maximálna hmotnosť

Motorové vozidlá musia mať výkon motora minimálne 5 kW/t technicky prípustnej maximálnej naloženej hmotnosti jazdnej súpravy. V prípade ťahača musí byť výkon motora minimálne 2,2 kW/t. Výkon motora sa meria podľa osobitného predpisu.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 333/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúca sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 29.) a smernice Komisie 2003/19/ES z 21. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

7) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

11) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

12) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

13) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

2) Príloha č. 1 bod 1.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

3) Príloha č. 1 bod 1.6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

4) Príloha č. 1 bod 4.4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

5) Príloha č. 1 bod 1.2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

6) Príloha č. 1 bod 1.3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1.

8) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

7) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

11) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

12) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

13) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.

§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

2) Príloha č. 1 bod 1.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

3) Príloha č. 1 bod 1.6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

4) Príloha č. 1 bod 4.4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

5) Príloha č. 1 bod 1.2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

6) Príloha č. 1 bod 1.3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1.

8) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.