Nariadenie vlády č. 322/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Čiastka 112/2006
Platnosť od 30.05.2006 do30.06.2010
Účinnosť od 01.01.2010 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem prílohy č. 2 časti C písm. d), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2010