Nariadenie vlády č. 319/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a pri zrážke s motorovým vozidlom

Čiastka 110/2006
Platnosť od 28.05.2006 do23.11.2009
Účinnosť od 31.05.2006 do23.11.2009
Zrušený 408/2009 Z. z.

319

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2006

o technických požiadavkách na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a pri zrážke s motorovým vozidlom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na predné časti motorových vozidiel kategórie M1 s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 2,5 t a kategórie N1 prestavané z kategórie M1 s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 2,5 t uvedené v osobitnom predpise1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „vozidlo“) z hľadiska ochrany chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pri náraze (ďalej len „predná časť vozidla“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na prednú časť vozidla.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa typom vozidla rozumie kategória vozidiel, ktoré sa z hľadiska častí nachádzajúcich sa pred stĺpikmi A nelíšia v takých podstatných znakoch, ako konštrukcia, hlavné rozmery, materiály vonkajších plôch vozidla, usporiadanie vonkajších alebo vnútorných komponentov do tej miery, že by mohli mať negatívny vplyv na výsledky nárazových testov uvedených v § 3 ods. 2.

§ 3

(1) Predná časť vozidiel musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 2.6., 2.7. a 2.8. v prílohe II doplnku 1 a doplnku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/102/ES zo 17. novembra 2003 o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a v prípade zrážky s motorovým vozidlom a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (ďalej len „smernica“).

(2) Testy prednej časti vozidla musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 3.1. a 3.2. prílohy I smernice.

(3) Na účel odseku 1 sa čelným sklom rozumie predné zasklenie vozidla, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.2)

(4) Na účely odseku 1 sa maximálnou hmotnosťou rozumie technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave uvedená výrobcom podľa osobitného predpisu.3)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla predkladá výrobca.

(2) Vzor informačného dokumentu týkajúci sa typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla je uvedený v prílohe II doplnku 1 smernice.

(3) Výrobca predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel na účely vykonania skúšky podľa § 3 ods. 2 a schválenia (ďalej len „technická služba“) vozidlo predstavujúce typ vozidla, pre ktoré je predná časť určená.

(4) Technická služba vykoná testy prednej časti vozidla podľa § 3 ods. 2.

(5) Štátny dopravný úrad5) nesmie zamietnuť udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prednú časť vozidla, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(6) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa prednej časti vozidla podľa vzoru ustanoveného v prílohe II doplnku 2 smernice.

(7) Pre každý typ vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla sa pridelí značka typového schválenia ES podľa osobitného predpisu.6) Rovnakú značku typového schválenia ES nemožno udeliť pre iný typ vozidla.

(8) Ak ide o zmeny typu vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.3)

(9) Akákoľvek zmena vozidla ovplyvňujúca všeobecný tvar konštrukcie prednej časti vozidla, ktorá by pri posudzovaní orgánu mala značný vplyv na výsledky testov, si vyžaduje opakovanie testu.

(10) Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia7) na zabránenie používania značiek typového schválenia ES vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi typovo schválenými vozidlami podľa odseku 4 a inými vozidlami.

(11) Štátny dopravný úrad prijme po typovom schválení ES pre typ vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) opatrenia na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom; rozsah overenia sa obmedzí na náhodné kontroly.

(12) Štátny dopravný úrad

a) zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom schválení ES pre typ vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla, ktoré počas príslušného mesiaca udelil alebo odmietol udeliť,

b) informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES pre typ vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES.

(13) Ak štátny dopravný úrad zistí, že niektoré typy vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla sú označené rovnakou značkou typového schválenia ES a nezodpovedajú schválenému typu, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody so schváleným typom. Oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia, ktoré môžu v prípade zásadného nesúladu so schváleným typom viesť až k odňatiu typového schválenia ES vozidla vzhľadom na prednú časť vozidla. Ak je o takomto nesúlade informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.

(14) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na prednú časť vozidla.

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán9) nesmie zamietnuť udelenie typového schválenia ES alebo typového schválenia vozidla pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na prednú časť vozidla a nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Štátny dopravný úrad neudelí typové schválenie ES alebo typové schválenie vozidla pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na prednú časť vozidla, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sa nelíšia v hlavných znakoch konštrukcie karosérie a prednej časti stĺpikov A od typov vozidiel, ktorým bolo udelené typové schválenie ES alebo typové schválenie vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na prednú časť vozidla do 31. mája 2006.

§ 6

(1) Štátny dopravný úrad od 1. septembra 2010 neudelí typové schválenie ES alebo typové schválenie vozidla pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na prednú časť vozidla, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa bodu 3.2. prílohy I smernice.

(2) Od 31. decembra 2012 z dôvodov vzťahujúcich sa na prednú časť vozidla sa osvedčenia o zhode vozidla COC10) nových vozidiel budú považovať za neplatné a príslušný štátny orgán odmietne alebo zakáže uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel, ktoré nemajú osvedčenie o zhode vozidla COC a ak nie sú splnené technické požiadavky podľa prílohy I bodu 3.1. alebo bodu 3.2. smernice.

(3) Od 1. septembra 2015 z dôvodov vzťahujúcich sa na prednú časť vozidla sa osvedčenia o zhode vozidla COC nových vozidiel budú považovať za neplatné a príslušný štátny orgán odmietne alebo zakáže uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel, ktoré nemajú osvedčenie o zhode vozidla COC, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa prílohy I bodu 3.2. smernice.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 319/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/102/ES zo 17. novembra 2003 o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a v prípade zrážky s motorovým vozidlom a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 32.).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

3) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

4) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

8) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

10) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.