Nariadenie vlády č. 317/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel

(v znení č. 162/2007 Z. z., 269/2013 Z. z.)

Čiastka 110/2006
Platnosť od 28.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

317

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2006

o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá, dokončené alebo nedokončené najmenej so štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km . h-1 vyrábané v jednom alebo vo viacerých stupňoch určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a mobilných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na horľavosť materiálov, ich zápalnosť, rýchlosť horenia a taviteľnosť, používaných v interiéri vozidla kategórie M3 prepravujúceho viac než 22 cestujúcich.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá určené na prepravu cestujúcich v obciach a na prepravu stojacich cestujúcich.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) typom vozidla vozidlo, ktoré sa od iného vozidla nelíši v týchto základných znakoch:

1. vybavenie, najmä, materiály, sedadlá, závesy, deliace priečky používané v priestore pre cestujúcich,

2. hmotnosť používaného vybavenia,

3. optimálne usporiadanie vnútorného vybavenia alebo montáž,

b) typom komponentu komponent, ktorý sa od iného komponentu nelíši v týchto základných znakoch:

1. základný materiál alebo materiály, ako vlna, plastické materiály, guma, zmiešané materiály,

2. určené použitie, najmä čalúnenia sedadla, obloženia strechy,

3. označenie typu výrobcom,

4. počet vrstiev v prípade vrstvených materiálov,

5. iné charakteristiky, ak majú zrejmý vplyv na technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

c) priestorom pre cestujúcich priestor určený na prepravu cestujúcich, najmä bar, kuchyňa, toaleta a podobný priestor, ohraničený strechou, podlahou, bočnými stenami, dverami, vonkajším zasklením, priečkou zadného priestoru alebo rovinou operadla zadného sedadla, na strane vodiča priečnou rovinou,1) prednou priečkou na protiľahlej strane pozdĺžnej vertikálnej strednej roviny vozidla (ďalej len „interiér“).

§ 3

Materiály používané v interiéri vozidla vzhľadom na ich horľavosť musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2, 2.4, 3, 4, 5, 8 a 9 a prílohách IV až VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/28/ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) vzťahujúceho sa na horľavosť materiálov používaných v interiéri vozidla predkladá výrobca vozidla.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.

(3) Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“)

a) vzorky komponentov použitých v schvaľovanom type vozidla, ktorým doposiaľ nebolo udelené typové schválenie ES, v počte uvedenom v bodoch 7.2, 7.3 a 7.4 prílohy I smernice,

b) osvedčenia o typovom schválení komponentov, ktorým bolo udelené typové schválenie ES,

c) vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na horľavosť materiálov používaných v interiéri vozidla sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla týkajúce sa horľavosti materiálov používaných v interiéri vozidla podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1 prílohy III smernice.

§ 5

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzhľadom na jeho horľavosť predkladá výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 2 prílohy II smernice.

(3) Výrobca predloží technickej službe

a) vzorky komponentov v počte uvedenom v bodoch 7.2, 7.3 a 7.4 prílohy I smernice, ktoré sú zreteľne a nezmazateľne označené obchodným menom alebo značkou žiadateľa a typovým označením,

b) pre vybavenie, najmä ako sú sedadlá, závesy, deliace priečky, vzorky uvedené v písmene a) a ich kompletné vybavenie.

(4) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzťahujúceho sa na jeho horľavosť sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzťahujúce sa na jeho horľavosť podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III smernice.

§ 6

(1) Každému schválenému typu vozidla a komponentu pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla štátny dopravný úrad pridelí typové schvaľovacie číslo podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké schvaľovacie číslo inému typu vozidla alebo komponentu.

(2) Každý komponent pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označený značkou typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v bode 6 prílohy I smernice.

(3) Ak sa zmení typ vozidla alebo komponent schválený podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)

(4) Testy materiálu používaného v interiéri vozidla musia spĺňať technické požiadavky podľa bodu 7 prílohy I smernice.

(5) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.7)

(6) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ vozidla8) z dôvodov vzťahujúcich sa na horľavosť materiálov používaných v interiéri vozidla a na typové schválenie komponentu9) pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzhľadom na jeho horľavosť.

§ 7

Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na horľavosť materiálov používaných v interiéri vozidla, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie typu materiálu používaného v interiéri vozidla vzhľadom na jeho horľavosť na trh alebo do používania v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 8

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 317/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/28/ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, príloha II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

2) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

8) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

10) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.