Vyhláška č. 314/2006 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní

Čiastka 109/2006
Platnosť od 28.05.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

314

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 23. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní

Národný bezpečnostný úrad podľa § 54 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Podľa schváleného skúšobného postupu vykonávajú overovanie zhody vlastností všetky autorizované osoby. Skúšobné postupy úrad zverejňuje na internetovej stránke úradu.“.

2. V § 4 ods. 1 sa slovo „osvedčuje“ nahrádza slovom „potvrdzuje“.

3. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Certifikát prostriedku vydáva úrad diplomatickým misiám, konzulárnym úradom Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej službe na základe vyhlásenia ich štatutárneho orgánu o spôsobilosti prostriedku chrániť utajované skutočnosti podľa prílohy č. 3.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Pravidlá používania mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku

(1) Po uplynutí platnosti certifikátu typu môže mechanický zábranný prostriedok používať užívateľ ďalších desať rokov a technický zabezpečovací prostriedok ďalších päť rokov, ak nenastala zmena vlastností rozhodujúcich na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností. Vykonanie kontroly vlastností zabezpečí vedúci4a) najmenej raz ročne.

(2) Záznam o vykonaní kontroly sa uvedie v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

(3) Po uplynutí platnosti certifikátu podľa odseku 1 môže užívateľ požiadať o overenie.4b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

4a) § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.

4b) § 54 zákona č. 215/2004 Z. z.“.

5. V prílohe č. 1 sa za bod 3 vkladá bod 4, ktorý znie:

Vzor 01

6. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 337/2004 Z. z.

VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU UŽÍVATEĽA O SPÔSOBILOSTI JEDNOTLIVÉHO PROSTRIEDKU

Vzor 03".

7. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom5) pod číslom notifikácie 2005/0710/SK.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 98).".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Aurel Ugor v. r.