313

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2006

o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. j) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie, na plochu, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení (ďalej len „zariadenie“),

b) podrobnosti o požiadavkách na úpravu pieskoviska,

c) podrobnosti o požiadavkách na najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskoviskách,

d) náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

§ 2

Osvetlenie

(1) Umelé osvetlenie otvorených zariadení musí byť riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre konkrétne športové odvetvie a zároveň neoslňovala športujúcich ani divákov.

(2) Výsledková tabuľa otvorených zariadení musí byť umiestnená na juhozápadnej strane.

(3) Zariadenia v krytých objektoch majú umelé osvetlenie riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre športové odvetvie najnáročnejšie na osvetlenie, ktoré sa v ňom má vykonávať, a zároveň neoslňovala športovcov ani divákov.

(4) Denné osvetlenie zariadení sa zabezpečuje oknami po bočných stranách budovy, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ – západ. Pre zábranu oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky na reguláciu denného osvetlenia.

(5) Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien musia byť uvedené v prevádzkovom poriadku. Osvetľovacie telesá a okná musia byť chránené pred rozbitím ochrannými mriežkami, vetracie krídla okien musia byť ovládateľné z podlahy.

§ 3

Tepelno-vlhkostná mikroklíma, vetranie a vykurovanie

(1) Podrobnosti o požiadavkách na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadení sú uvedené v prílohe.

(2) Ak je v zariadení hľadisko, systém vykurovania a vetrania musí zabezpečiť, aby v priestore pre divákov teplota neprekročila 25 C.

Priestorové usporiadanie a prevádzka zariadení

§ 4

(1) Podlaha športoviska musí byť pružná, ľahko čistiteľná a nekĺzavá s výnimkou povrchov pre vybrané športy, na ktoré sú stanovené špeciálne požiadavky.

(2) Steny musia byť hladké, bez výstupkov a do výšky minimálne 200 cm musia byť opatrené povrchovou úpravou alebo obkladom určeným pre daný druh športu.

(3) Konštrukcie a úprava vnútorných povrchov musia byť riešené tak, aby sa zabezpečila v telocvičnej sále a hľadisku maximálna doba dozvuku 1,5 s.

(4) Povrchy nesmú byť lesklé a ich farebné riešenie musí byť zvolené tak, aby nezhoršovali svetelné podmienky a zároveň vytvárali súvislé kontrastné pozadie.

(5) Vstupy a komunikácie pre divákov musia byť oddelené od komunikácií pre športovcov.

(6) Na plochu športoviska sa vstupuje v športovej obuvi.

§ 5

(1) Každé zariadenie musí mať párny počet šatní. Na každého športovca musí pripadať minimálne 0,7 m2 podlahovej plochy šatne, pričom minimálna veľkosť šatne musí byť 18 m2.

(2) Do umyvárne sa vchádza zo šatne; v umyvárni musí pripadať jedna sprchovacia ružica na štyroch športovcov a jedno umývadlo a jedna vanička na umývanie nôh na 10 športovcov.

(3) V umývadlách a sprchách musí byť privedená studená a teplá voda.

(4) Záchody pre športovcov musia byť v blízkosti šatní v počte 2 záchodové misy a 2 pisoáre na jednu šatňu. Vstup do záchodov musí byť cez predsienku s umývadlom.

(5) Pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je potrebné vychádzať z počtu miest v hľadisku a z predpokladu, že dve tretiny divákov sú muži. Na každých 100 mužov a každých 50 žien sa vyžaduje jedna záchodová misa a na 50 mužov jeden pisoár. Vstup do záchodov musí byť cez predsieň s umývadlami, pričom jedno umývadlo pripadá na dve záchodové misy.

(6) Steny v umyvárňach a záchodoch musia byť obložené keramickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom a v umyvárňach je výtokový ventil opatrený ukončením pre nasadenie hadice.

(7) Šatne pre trénerov a rozhodcov musia byť priamo osvetlené a vetrateľné, s vlastnou sprchou a záchodom.

(8) V zariadení musí byť primeraný počet miestností s výlevkou pre upratovačku.

§ 6

Pieskovisko

(1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v pieskovisku vodou určenou na ľudskú spotrebu1) alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie2) minimálne raz za dva týždne v priebehu sezóny. Sezónou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie obdobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka.

(2) Najvyššie prípustné množstvo termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov v piesku pieskoviska je 10 jednotiek tvoriacich kolónie na 1 g vzorky piesku. Piesok pieskovísk nesmie obsahovať žiadne baktérie rodu Salmonella species v 50 g odobratej vzorky a žiadne vajíčka helmintov alebo iné vývojové štádiá týchto parazitov v 15 g vzorky. Vzorky sa odoberajú na začiatku sezóny.

§ 7

Náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,

b) druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb,

c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia,

d) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,

e) postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov.

(2) Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.


§ 8

Prechodné ustanovenie

Prevádzkovateľ zariadenia prevádzkovaného pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 2 až 5, je povinný splniť ich najneskôr do 1. júna 2008.

§ 9

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 313/2006 Z. z.

PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA TEPLOTU, VÝMENU VZDUCHU A SPÔSOB VETRANIA PRIESTOROV ZARIADENÍ

Druh miestnosti t(°C)
v zimnom
období
Odporúčaná intenzita
výmeny vzduchu
za 1 hod.
Spôsob vetrania
Telocvičňa 16 3-krát Prirodzené - priečne
Odporúčaná vzduchotechnika -
podtlak
Šatne 20 3-krát Prirodzené
Odporúčaná vzduchotechnika -
podtlak
Umyvárne 23 6-krát Prirodzené
Odporúčaná vzduchotechnika -
podtlak

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.