Vyhláška č. 31/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

Čiastka 16/2006
Platnosť od 31.01.2006
Účinnosť od 01.02.2006

OBSAH