Nariadenie vlády č. 309/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel

Čiastka 107/2006
Platnosť od 25.05.2006
Účinnosť od 20.05.2018