Nariadenie vlády č. 302/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(v znení č. 135/2007 Z. z., 261/2013 Z. z.)

Čiastka 106/2006
Platnosť od 25.05.2006
Účinnosť od 01.09.2013