Vyhláška č. 30/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

(v znení č. 365/2006 Z. z.)

Čiastka 16/2006
Platnosť od 31.01.2006 do19.03.2009
Účinnosť od 15.06.2006 do19.03.2009
Zrušený 98/2009 Z. z.

30

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. januára 2006,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „operačné stredisko“) je pracovisko s chránenými priestormi s osobitným režimom ochrany údajov zabezpečujúce

a) príjem a spracúvanie tiesňového volania prichádzajúceho na linku 155,

b) koordináciu, riadenie a kontrolu všetkých zložiek záchrannej zdravotnej služby,

c) komunikáciu a súčinnosť s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému.1)

(2) Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska je uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Zásahové operačné stredisko vytvorené poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „zásahové stredisko“) je chránené pracovisko s osobitným režimom spravidla umiestnené v spoločnom objekte so stanicou záchrannej zdravotnej služby, plní úlohy riadiaceho pracoviska poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a umožňuje poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby svojimi technickými prostriedkami sledovanie a dispečerské riadenie vlastných prostriedkov v rámci kraja. Zásahové stredisko nie je vytvorené na príjem tiesňového volania.

(2) Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie zásahového strediska je uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Stanica záchrannej zdravotnej služby je stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdržiava zásahová skupina záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ambulancia“) mimo času výjazdu; nie je vytvorená na príjem tiesňového volania a je vybavená komunikačnými prostriedkami v neprerušenej prevádzke na spojenie s operačným strediskom.

(2) Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie stanice záchrannej zdravotnej služby je uvedené v prílohe č. 3.

(3) Sídla staníc záchrannej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 4

(1) Ambulancia ako dopravný prostriedok na transport chorého alebo úrazom postihnutej osoby je

a) ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,

b) ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,

c) ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky,

d) ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby alebo

e) ambulancia vodnej záchrannej zdravotnej služby.

(2) Ambulancie podľa odseku 1 písm. a) až c) sa považujú za ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby.

(3) Materiálno-technické a personálne vybavenie ambulancie je uvedené v prílohe č. 5.

§ 5

Označovanie jednotlivých zložiek záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ochranný odev“) je uvedené v prílohe č. 6.

§ 6

Vzor záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby obsahujúci údaje o ošetrení osoby je uvedený v prílohe č. 7.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 741/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 287/2005 Z. z.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2006 Z. z.

PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE OPERAČNÉHO STREDISKA

A. Priestorové vybavenie

a) miestnosť zdravotníckych operátorov; na jedno pracovné miesto zdravotníckeho operátora 10 m2,

b) miestnosť na monitorovanie a kontrolu práce (záložné pracovisko na mimoriadne udalosti najmenej s jedným operátorským pultom),

c) pracovňa vedúceho lekára a asistenta,

d) pracovňa vedúceho operátora a správcu IT,

e) zasadacia miestnosť (miestnosť na odbornú prípravu),

f) miestnosť pre technológiu a technika,

g) miestnosť pre záložný zdroj elektrickej energie,

h) priestory na administratívne a hospodársko-technické činnosti,

i) miestnosť na uchovávanie dokumentov o odborných činnostiach,

j) miestnosť na uchovávanie dokumentov o hospodárskych a technických činnostiach,

k) denná miestnosť s kuchynskou linkou, šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút pre ženy a pre mužov,

l) miestnosť na upratovacie a čistiace potreby.

B. Materiálno-technické vybavenie

a) systém podpory riadenia a spracovania informácií

1. je súbor technických a programových prostriedkov na podporu činnosti operátora operačného strediska,

2. umožňuje jednotný prístup ku všetkým prostriedkom hlasovej komunikácie,

3. podporuje spracovanie všetkých informácií vznikajúcich pri príjme núdzového volania a sprístupňuje informácie z iných podsystémov, ktoré sú potrebné na riešenie udalosti,

4. podporuje lokalizáciu volajúceho a lokalizáciu mobilných prostriedkov zaradených do štruktúry záchrannej zdravotnej služby,

5. umožňuje záznam hlasovej komunikácie operátora s možnosťou okamžitého prehrania situácie,

6. podporuje príjem tiesňového volania vo forme krátkej textovej správy (SMS),

7. na každom operačnom stredisku podporuje najmenej šesť pracovných miest operátorov;

b) systém hlasovej komunikácie

1. zabezpečuje spracovanie všetkých foriem hlasovej komunikácie operátorov strediska,

2. zjednocuje funkcie telefónnej ústredne a prostriedkov rádiovej komunikácie,

3. umožňuje pripojenie digitálnych liniek ISDN (BRI, PRI), analógových liniek; interfacen na pripojenie rádií musí podporovať E&M signalizáciu,

4. podporuje technológiu VoIP; na vytvorenie priečky s inou ústredňou musí podporovať E1 komunikáciu so signalizáciou QSIG;

c) radiokomunikačný systém

1. zabezpečuje spojenie operátora operačného strediska s mobilnými prostriedkami a s pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby nachádzajúcimi sa mimo staníc záchrannej zdravotnej služby,

2. je budovaný tak, aby umožňoval koordináciu všetkých prostriedkov vstupujúcich do systému záchrannej zdravotnej služby,

3. využíva frekvenčné pásmo určené na komunikáciu záchranných zložiek,

4. zahŕňa základňové rádiostanice, retranslačné stanice, vozidlové a ručné rádiostanice,

5. podporuje zvolávanie pracovníkov s využitím pagerov;

d) systém objektívnej kontroly

1. využíva technické a programové prostriedky slúžiace na monitorovanie a záznam stavu všetkých technických prostriedkov používaných na riadenie zásahu,

2. je to ucelený prostriedok na podporu práce technika operačného strediska;

e) energetický systém

1. využíva technické prostriedky zabezpečujúce neprerušovanú a nepretržitú dodávku energie pre všetky prostriedky operačného strediska,

2. je realizovaný tak, aby v prípade jeho vlastnej poruchy nebola ohrozená činnosť strediska;

f) zabezpečovací systém a systém ochrany dát

1. využíva technické prostriedky s podporným programovým vybavením na ochranu režimového pracoviska,

2. zahŕňa vstupový systém, systém priemyselnej televízie a systém ochrany dát, ktoré podliehajú predpisom o ochrane osobných údajov.1)

C. Personálne vybavenie

a) operátor, ktorý nie je lekár, v zmene na cca 100 000 obyvateľov,

b) lekár operačného strediska,

c) technik technológie operačného strediska,

d) zamestnávateľ určí potrebný počet zamestnancov na zabezpečenie nepretržitej prevádzky s nepretržitým pracovným režimom.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 30/2006 Z. z.

PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE ZÁSAHOVÉHO STREDISKA

A. Priestorové vybavenie

a) miestnosť riadiaceho dispečera,

b) denná miestnosť, šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút,

c) miestnosť pre technológiu,

d) priestory na administratívne a hospodársko-technické činnosti,

e) miestnosť na uchovávanie dokumentov o hospodárskych a technických činnostiach,

f) miestnosť na upratovacie a čistiace potreby.

B. Materiálno-technické vybavenie

a) povinné vybavenie

1. telefónna ústredňa podporujúca pripojenie verejnej telefónnej siete s rozhraniami ISDN BRI, ISDN PRI,

2. pripojenie prostriedkov mobilných telefónnych sietí slúžiacich na spojenie s koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému a s operačnými strediskami základných záchranných zložiek,

3. dva pulty (pracovné miesta) dispečera vybavené na hlasovú komunikáciu telefónnymi a rádiovými prostriedkami,

4. prostriedky rádiokomunikačného spojenia na komunikáciu s mobilnými zložkami; rádiokomunikačné prostriedky musia umožňovať komunikáciu v súčinnosti so zložkami integrovaného záchranného systému; technologické vybavenie bude dodané z operačného strediska v rámci budovania jednotnej siete rádiového spojenia,

5. náhradný zdroj elektrickej energie s výkonom umožňujúcim zálohovanú prevádzku komunikačných prostriedkov pracoviska v nezmenšenom rozsahu minimálne na dve hodiny;

b) odporúčané vybavenie

1. prostriedky výpočtovej techniky na podporu činnosti dispečera a na spracovanie úloh pri evidencii poskytovanej činnosti a prevádzky prostriedkov poskytovateľa,

2. zariadenie na nahrávanie hlasovej komunikácie dispečera doplnenej o identifikačné údaje komunikácie [čas, číselná identifikácia volajúceho (CLIP)],

3. technické prostriedky na zvolávanie pracovníkov v pohotovosti (mobilný telefón, pager);

C. Personálne vybavenie

1. dispečer,

2. zamestnávateľ určí potrebný počet zamestnancov na zabezpečenie nepretržitej prevádzky s nepretržitým pracovným režimom.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2006 Z. z.

PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE STANICE ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

A. Priestorové vybavenie

a) spoločný priestor – denná miestnosť s kuchynskou linkou,

b) šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút pre ženy a sprchovací kút pre mužov, miestnosť na upratovacie a čistiace potreby,

c) priestor na odpočinok počas nočnej služby,

d) pracovňa lekára,

e) pohotovostný sklad zdravotníckeho materiálu,

f) zateplené pohotovostné stanovište pre každé vozidlo,

g) priestor na čistenie a dezinfekciu vozidiel (ak sa nezabezpečuje zmluvne),

h) heliport alebo pracovná plocha (podľa noriem Leteckého úradu Slovenskej republiky) pre vrtuľník s bezbariérovým prístupom, ak je stanica pozemnej záchrannej zdravotnej služby aj stanicou leteckej záchrannej zdravotnej služby.

B. Materiálno-technické vybavenie

a) spojovacie prostriedky (rádiokomunikačné, telefón, telefax),

b) ambulancia podľa prílohy č. 5.

C. Personálne vybavenie

a) personálne vybavenie podľa prílohy č. 5 časti III,

b) zamestnávateľ určí potrebný počet zamestnancov na zabezpečenie nepretržitej prevádzky s nepretržitým pracovným režimom.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 30/2006 Z. z.

SÍDLA STANÍC ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Sídla pre pozemnú záchrannú zdravotnú službu

1. Bánovce nad Bebravou

2. Banská Bystrica

3. Banská Bystrica, Fončorda

4. Banská Štiavnica

5. Bardejov

6. Bardejov, časť sever

7. Beharovce

8. Beluša

9. Bešeňová

10. Bohunice

11. Bojnice

12. Bratislava-Devínska Nová Ves

13. Bratislava-Dúbravka 1

14. Bratislava-Dúbravka 2

15. Bratislava-Karlova Ves 1

16. Bratislava-Karlova Ves 2

17. Bratislava, Koliba

18. Bratislava, Kramáre

19. Bratislava, Antolská

20. Bratislava, Incheba

21. Bratislava, Zrkadlový háj

22. Bratislava-Petržalka 1

23. Bratislava-Petržalka 2

24. Bratislava, Hraničná

25. Bratislava-Podunajské Biskupice

26. Bratislava-Ružinov

27. Bratislava-Staré Mesto 1

28. Bratislava-Staré Mesto 2

29. Bratislava-Vajnory

30. Brezno

31. Brodské

32. Brusno

33. Búč

34. Bytča

35. Čadca

36. Čadca, časť západ

37. Čaňa

38. Čerín

39. Čertovica

40. Dechtice

41. Demänovská Dolina

42. Detva

43. Dobšiná

44. Dolné Lefantovce

45. Dolné Orešany

46. Dolný Kubín

47. Donovaly

48. Drábsko

49. Dunajská Streda

50. Fiľakovo

51. Fričovce

52. Galanta

53. Gbelce

54. Gelnica

55. Giraltovce

56. Handlová

57. Hanušovce nad Topľou

58. Heľpa

59. Hlohovec

60. Hnúšťa

61. Holíč

62. Hontianske Nemce

63. Horná Mariková

64. Horný Tisovník

65. Hostice

66. Hriňová

67. Humenné, časť stred

68. Humenné, časť sever

69. Hurbanovo

70. Ilava

71. Ipeľský Sokolec

72. Jelšava

73. Bidovce

74. Kežmarok

75. Kokava nad Rimavicou

76. Kolárovo

77. Kolta

78. Komárno, časť stred

79. Komárno, časť východ

80. Komjatice

81. Košice, Dargovských hrdinov 1

82. Košice, Dargovských hrdinov 2

83. Košice, časť juh

84. Košice, Nad jazerom 1

85. Košice, Nad jazerom 2

86. Košice-Staré Mesto

87. Košice-Šaca

88. Koškovce

89. Krajná Poľana

90. Kraľovany

91. Kráľovský Chlmec

92. Kremnica

93. Krompachy

94. Krupina

95. Kysucké Nové Mesto

96. Levice, časť stred

97. Levice, časť juh

98. Levoča

99. Lipany

100. Lipovník

101. Liptovská Osada

102. Liptovský Hrádok

103. Liptovský Mikuláš 1

104. Liptovský Mikuláš 2

105. Lovinobaňa

106. Ľubotín

107. Lučenec, časť stred

108. Lučenec, časť sever

109. Lysá pod Makytou

110. Makov

111. Malacky

112. Malcov

113. Martin, časť stred

114. Martin, časť východ

115. Martin, časť západ

116. Medzev

117. Medzilaborce

118. Michalovce

119. Michalovce, časť východ

120. Mlynky

121. Moldava nad Bodvou

122. Moravský Svätý Ján

123. Muránska Huta

124. Myjava

125. Nálepkovo

126. Námestovo

127. Neded

128. Nitra, časť stred

129. Nitra, časť juh

130. Nitra, časť sever

131. Nitra, časť západ

132. Nitrianske Pravno

133. Nitrianske Rudno

134. Nižná Polianka

135. Nová Baňa

136. Nová Bystrica

137. Nová Kelča

138. Nové Mesto nad Váhom

139. Nové Zámky, časť stred

140. Nové Zámky, časť západ

141. Nový Smokovec

142. Oborín

143. Oľka

144. Oravská Polhora

145. Oravské Veselé

146. Oravský Podzámok

147. Papín

148. Papradno

149. Partizánske

150. Patince, kúpele

151. Pezinok

152. Piešťany, časť stred

153. Piešťany, časť západ

154. Plášťovce

155. Plavecké Podhradie

156. Plešivec

157. Podbiel

158. Podhájska

159. Poltár

160. Poprad, časť stred

161. Poprad, časť západ

162. Poprad, časť juh

163. Považská Bystrica, časť stred

164. Považská Bystrica, časť juh

165. Prašice

166. Prešov, časť stred

167. Prešov, časť juhovýchod

168. Prešov, časť sever

169. Prešov

170. Prievidza

171. Púchov

172. Rajec

173. Raslavice

174. Ratková

175. Revúca

176. Rimavská Seč

177. Rimavská Sobota, časť stred

178. Rimavská Sobota, časť východ

179. Rovinka

180. Rožňava

181. Ružomberok, časť stred

182. Ružomberok, časť juh

183. Sabinov

184. Sečovce

185. Senec

186. Senica

187. Senohrad

188. Sereď

189. Slanec

190. Slovenské Ďarmoty

191. Slovenské Nové Mesto

192. Smolník

193. Snina

194. Sobrance

195. Spišská Belá

196. Spišská Nová Ves, časť stred

197. Spišská Nová Ves, časť juh

198. Spišská Stará Ves, časť východ

199. Spišský Štvrtok

200. Stará Ľubovňa

201. Stará Turá

202. Strečno

203. Stropkov

204. Stupava

205. Svidník

206. Svit

207. Šahy

208. Šaľa

209. Šamorín

210. Šaštín-Stráže

211. Štítnik

212. Štrba

213. Šturec

214. Štúrovo

215. Terchová

216. Tisovec

217. Topoľčany, časť stred

218. Topoľčany, časť juh

219. Tornaľa

220. Trebišov

221. Trenčianske Jastrabie

222. Trenčianske Teplice

223. Trenčín, časť stred

224. Trenčín, časť západ

225. Trenčín, časť juh

226. Trnava, časť stred

227. Trnava, časť sever

228. Trnava, časť západ

229. Trstená

230. Trstice

231. Turčianske Teplice

232. Turzovka

233. Ubľa

234. Ulič

235. Valašská Belá

236. Veľké Kapušany

237. Veľké Raškovce

238. Veľké Ripňany

239. Veľký Blh

240. Veľký Krtíš

241. Veľký Meder

242. Vernár

243. Vinica

244. Vráble

245. Vranov nad Topľou

246. Vrbová

247. Zákamenné

248. Zlaté Klasy

249. Zlaté Moravce

250. Zuberec

251. Zvolen, časť stred

252. Zvolen, časť juh

253. Žarnovica

254. Želiezovce

255. Žiar nad Hronom

256. Žilina, časť stred

257. Žilina, časť severozápad

258. Žilina, časť juh

259. Žilina, časť východ

260. Beladice

261. Košice, časť sever

262. Mýto pod Ďumbierom

263. Staré Hory

264. Zemianska Olča

Sídla pre vodnú záchrannú zdravotnú službu

1. Bratislava-Karlova Ves – rieka Dunaj

2. Čuňovo – rieka Dunaj

3. Klokočov – vodná nádrž Zemplínska Šírava

4. Liptovský Mikuláš – vodná nádrž Liptovská Mara

5. Námestovo – vodná nádrž Orava

6. Nová Kelča – vodná nádrž Veľká Domaša

7. Piešťany – vodná nádrž Sĺňava

8. Senec – Slnečné jazerá

9. Váhovce – vodná nádrž Kráľová

10. VDG-elektráreň – rieka Dunaj

Sídla pre leteckú záchrannú zdravotnú službu

1. Banská Bystrica

2. Bratislava

3. Košice

4. Nitra

5. Poprad

6. Žilina

Príloha č. 5 k vyhláške č. 30/2006 Z. z.

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE AMBULANCIE

I. Všeobecné požiadavky na materiálno-technické a personálne vybavenie ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby podľa jednotlivých typov musí spĺňať požiadavky na

a) hmotnosť, rozmery,

b) vnútorné priestorové usporiadanie (kabína, ambulantný priestor),

c) výkon agregátu (motora),

d) brzdový systém,

e) elektrické vybavenie (elektrická inštalácia, optické a akustické varovné systémy, batéria a generátor),

f) požiarnu ochranu a elektrickú bezpečnosť,

g) bezpečnosť pacienta a posádky,

h) kúrenie,

i) ventiláciu a odsávanie anestetických plynov,

j) osvetlenie,

k) vnútornú hladinu hluku,

l) komunikačnú techniku,

m) dvere, zasklenie a únikový východ,

n) zdroje a rozvod medicinálnych plynov,

o) systém držiakov a upevnenia výbavy v ambulantnom priestore,

p) minimálne vybavenie zdravotníckou technikou a ďalším zdravotníckym materiálom ustanovené technickou normou STN EN 1789 : 2000.

II. Špecifické materiálno-technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby

A. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci

a) vybavenie na transport pacienta – transportná technika

1. polohovateľné nosidlo so sklopným a odnímateľným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta (nevzťahuje sa na terénne vozidlá záchrannej zdravotnej služby),

2. plošina pod nosidlá s nájazdom,

3. transportné kreslo (nie je povinné),

4. vákuový matrac,

5. transportná plachta alebo transportný matrac,

6. dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta,

7. vyslobodzovací rám (nie je povinný);

b) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice

1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí,

2. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice,

3. krátka chrbticová doska;

c) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie

1. stacionárne tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 2 000 l (pri normálnej teplote a tlaku) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 15 l/min.; odberové miesto je v ambulantnom priestore cez rýchlospojky,

2. prenosné tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 400 l (pri normálnom tlaku a teplote) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 15 l/min.,

3. ručné kriesiacie prístroje s ventilom na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu, s tvárovými maskami a vzduchovodmi pre všetky vekové skupiny,

4. súprava na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové skupiny,

5. stacionárna, nie ručná odsávačka s dosiahnuteľným podtlakom minimálne 500 mmHg; objem odsávacích fliaš je minimálne 1 liter,

6. prenosná odsávačka;

d) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh

1. infúzne roztoky (krištaloidy, 5, 10, 40 % glukóza, koloidy, bikarbonát),

2. kanyly na vstup do žilového systému, striekačky, infúzne súpravy,

3. zariadenie na zohrievanie infúznych roztokov (odporúča sa),

4. držiaky na infúzne fľaše,

5. výbava na pretlakovú infúziu;

e) vybavenie na základnú diagnostiku

1. tlakomer s manžetami pre rôzne vekové a hmotnostné kategórie pacientov,

2. pulzový oxymeter,

3. fonendoskop,

4. teplomer,

5. diagnostická lampa,

6. glukomer;

f) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy

1. transportný defibrilátor so zobrazením ekg krivky pacienta,

2. EKG prístroj samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia (odporúča sa 12-zvodové EKG),

3. externý kardiostimulátor samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia,

4. prenosná súprava na rozšírenú neodkladnú podporu životných funkcií

ručné kriesiace prístroje identické ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

tvárové masky s možnosťou pripojenia na prívod kyslíka, vzduchovody; pre všetky vekové kategórie identické ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

prenosná odsávačka identická ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

katéter na odsávanie z dýchacích ciest,

Magilové kliešte, vodič,

laryngoskop s vhodnými lyžicami pre deti a dospelých,

intubačné kanyly pre všetky vekové kategórie,

detektor tracheálnej intubácie,

hustilka manžety intubačnej kanyly s tlakomerom,

pomôcky na fixáciu intubačnej kanyly,

set na koniotómiu alebo koniopunkciu pre dospelých a deti,

fonendoskop,

infúzne súpravy vrátane vhodných kanýl pre vnútrožilový prístup,

vybavenie na pretlakovú infúziu,

infúzne roztoky,

adhezívny fixačný materiál (napr. leukoplast),

nasogastrické sondy pre deti a dospelých,

výbava na podávanie liekov,

5. prístroj na nebulizačnú liečbu,

6. súprava na drenáž hrudníka,

7. dávkovač infúznych roztokov (odporúča sa),

8. lineárny dávkovač liekov,

9. súprava na punkciu perikardu (odporúča sa),

10. súprava na kanyláciu centrálneho venózneho systému pre deti a dospelých,

11. transportný automatický dýchací prístroj pre deti a dospelých s programom na riadené a podporné dýchanie s ventilom na nastavenie pozitívneho tlaku na konci výdychu s možnosťou nastavenia frakcie inspirovaného kyslíka a monitorovania základných parametrov mechaniky ventilácie,

12. kapnometer samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia (odporúča sa),

13. transportný monitor vitálnych funkcií samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia (minimálne EKG krivka, neinvazívny tlak krvi, pulzový oxymeter);

g) vybavenie liekmi – minimálna požiadavka

1. adenozín,

2. adrenalín,

3. amiodaron,

4. atropín,

5. aspirín,

6. antihistaminiká,

7. glukagón,

8. kortikoidy,

9. magnézium,

10. prokaínamid,

11. dopamín,

12. dobutamín,

13. lidokain,

14. furosemid,

15. morfín,

16. fentanyl,

17. diazepam,

18. thiopental (Etomidat, Midazolam),

19. nitroglycerín,

20. noradrenalín,

21. ebrantyl,

22. heparín,

23. bikarbonát,

24. myorelaxanciá (depolarizačné, nedepolarizačné),

25. betablokátor,

26. syntophyllin,

27. inhalačné bronchodilatans;

h) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie

1. lôžková bielizeň,

2. prikrývky,

3. termofólia,

4. súprava na ošetrenie rán a zastavenie krvácania (mechanické, adsorbčné a iné),

5. súprava na ošetrenie popálenín a poleptania,

6. súprava na vedenie pôrodu,

7. vybavenie na ošetrenie a transport replantátu; obal, ktorý drží teplotu 4 (±2) oC,

8. emitná miska, vrecko na vracanie,

9. posteľná misa,

10. fľaša na moč (nie zo skla),

11. vybavenie na zber odpadu; zvlášť na ostré predmety,

12. vybavenie na výplach žalúdka,

13. sterilné jednorazové rukavice,

14. nesterilné jednorazové rukavice,

15. fólia pre zomretých,

16. preväzové nožnice;

i) vybavenie inými pracovnými prostriedkami

1. prenosný zdroj svetla,

2. osobná čelová lampa,

3. hasiaci prístroj,

4. výstražný trojuholník/svetlo,

5. nôž (nožnice) na vyslobodenie z bezpečnostných pásov;

j) vybavenie osobnými ochrannými prostriedkami

1. ochranné pracovné oblečenie v nepremokavej úprave vrátane dobre viditeľnej bundy alebo vesty a nohavíc s reflexnými pásmi,

2. ochranná obuv,

3. pracovné rukavice,

4. ochranné okuliare,

5. ochranná prilba,

6. fluorescenčná výstražná vesta;

B. Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci

a) vybavenie na transport pacienta – transportná technika

1. polohovateľné nosidlo so sklopným a odnímateľným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta (nevzťahuje sa na terénne vozidlá záchrannej zdravotnej služby),

2. plošina pod nosidlá s nájazdom,

3. transportné kreslo,

4. vákuový matrac,

5. transportná plachta alebo transportný matrac,

6. dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta,

7. vyslobodzovací rám (nie je povinný);

b) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice

1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí,

2. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice,

3. krátka chrbticová doska;

c) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie

1. stacionárne tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 2 000 l (pri normálnej teplote a tlaku) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 15 l/min.; odberové miesto je v ambulantnom priestore cez rýchlospojky,

2. prenosné tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 400 l (pri normálnom tlaku a teplote) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 15 l/min.,

3. ručné kriesiacie prístroje s ventilom na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu, s tvárovými maskami a vzduchovodmi pre všetky vekové skupiny,

4. súprava na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové skupiny,

5. elektrická odsávačka s dosiahnuteľným podtlakom minimálne 500 mmHg; objem odsávacích fliaš je minimálne 1 liter,

6. prenosná odsávačka,

7. katéter na odsávanie z dýchacích ciest;

d) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh

1. infúzne roztoky (krištaloidy, 10, 40 % glukóza, koloidy),

2. kanyly na vstup do žilového systému, striekačky, infúzne súpravy,

3. zariadenie na zohrievanie infúznych roztokov (odporúča sa),

4. držiaky na infúzne fľaše,

5. výbava na pretlakovú infúziu,

6. adhezívny fixačný materiál;

e) vybavenie na základnú diagnostiku

1. tlakomer s manžetami pre rôzne vekové a hmotnostné kategórie pacientov,

2. pulzový oxymeter,

3. fonendoskop,

4. teplomer,

5. diagnostická lampa,

6. glukomer;

f) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy

1. automatický externý defibrilátor (poloautomatický defibrilátor),

2. prenosná súprava na zaistenie dýchacích ciest

ručné kriesiace prístroje identické ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

tvárové masky s možnosťou pripojenia na prívod kyslíka, vzduchovody; pre všetky vekové kategórie identické ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

prenosná odsávačka identická ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

katéter na odsávanie z dýchacích ciest,

laryngoskop s vhodnými lyžicami,

Magilové kliešte,

fonendoskop;

g) vybavenie liekmi – minimálne požiadavky

1. analgetiká,

2. tekutina na výplach očí,

3. dezinfekčný roztok;

h) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie

1. lôžková bielizeň,

2. prikrývky,

3. termofólia,

4. súprava na ošetrenie rán a zastavenie krvácania (mechanické, adsorbčné a iné),

5. súprava na ošetrenie popálenín a poleptania,

6. súprava na vedenie pôrodu,

7. vybavenie na ošetrenie a transport replantátu; obal, ktorý drží teplotu 4 (±2) oC,

8. emitná miska, vrecko na vracanie,

9. posteľná misa,

10. fľaša na moč (nie zo skla),

11. vybavenie na zber odpadu; zvlášť na ostré predmety,

12. vybavenie na výplach žalúdka,

13. sterilné jednorazové rukavice,

14. nesterilné jednorazové rukavice,

15. fólia pre zomretých,

16. preväzové nožnice;

i) vybavenie inými pracovnými prostriedkami

1. prenosný zdroj svetla,

2. osobná čelová lampa,

3. hasiaci prístroj,

4. výstražný trojuholník/svetlo,

5. nôž (nožnice) na vyslobodenie z bezpečnostných pásov;

j) vybavenie osobnými ochrannými prostriedkami

1. ochranné pracovné oblečenie v nepremokavej úprave vrátane dobre viditeľnej bundy alebo vesty a nohavíc s reflexnými pásmi,

2. ochranná obuv,

3. pracovné rukavice,

4. ochranné okuliare,

5. ochranná prilba,

6. fluorescenčná výstražná vesta.

C. Ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky

Mobilná jednotka intenzívnej starostlivosti musí mať taký ambulantný priestor, aby na ošetrovanie pacienta bol zabezpečený požadovaný ergonomický priestor určený technickou normou STN EN 1789 : 2000 s týmto vybavením:

a) vybavenie na transport pacienta – transportná technika

1. polohovateľné nosidlo so sklopným a odnímateľným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta (nevzťahuje sa na terénne vozidlá záchrannej zdravotnej služby),

2. plošina pod nosidlá s nájazdom,

3. transportné kreslo (nie je povinné),

4. vákuový matrac,

5. transportná plachta alebo transportný matrac,

6. dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta,

7. vyslobodzovací rám (nie je povinný);

b) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice

1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí,

2. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice,

3. krátka chrbticová doska;

c) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie

1. stacionárne tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 2 000 l (pri normálnej teplote a tlaku) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 15 l/min.; odberové miesto je v ambulantnom priestore cez rýchlospojky,

2. stacionárne tlakové nádoby so stlačeným medicinálnym vzduchom s minimálnym množstvom 1 000 l s redukčným ventilom (nie sú povinné, ak automatický dýchací prístroj nevyžaduje napojenie na zdroj stlačeného vzduchu),

3. prenosné tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 400 l (pri normálnom tlaku a teplote) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 15 l/min.,

4. ručné kriesiacie prístroje s ventilom na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu, s tvárovými maskami a vzduchovodmi pre všetky vekové skupiny,

5. súprava na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové skupiny,

6. stacionárna, nie ručná odsávačka s dosiahnuteľným podtlakom minimálne 500 mmHg; objem odsávacích fliaš je minimálne 1 liter,

7. prenosná odsávačka;

d) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh

1. infúzne roztoky (krištaloidy, 5, 10, 40 % glukóza, koloidy, bikarbonát,

2. kanyly na vstup do žilového systému, striekačky, infúzne súpravy,

3. zariadenie na zohrievanie infúznych roztokov,

4. držiaky na infúzne fľaše,

5. výbava na pretlakovú infúziu;

e) vybavenie na základnú diagnostiku

1. tlakomer s manžetami pre rôzne vekové a hmotnostné kategórie pacientov,

2. pulzový oxymeter,

3. fonendoskop,

4. teplomer,

5. diagnostická lampa,

6. glukomer;

f) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy

1. defibrilátor so zobrazením a záznamom ekg krivky pacienta,

2. EKG prístroj samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia s možnosťou 12-zvodového záznamu,

3. externý kardiostimulátor samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia,

4. monitorovacie zariadenie s možnosťou neinvazívneho a invazívneho sledovania životných funkcií (ventilácia, oxygenácia, hemodynamika, intrakraniálny tlak, teplota),

5. prenosná súprava na rozšírenú neodkladnú podporu životných funkcií

ručné kriesiace prístroje identické ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

tvárové masky s možnosťou pripojenia na prívod kyslíka, vzduchovody; pre všetky vekové kategórie identické ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

prenosná odsávačka identická ako v oddiele II, časti A, písm. c), bode 3,

katéter na odsávanie z dýchacích ciest,

Magilové kliešte, vodič,

laryngoskop s vhodnými lyžicami,

intubačné kanyly pre všetky vekové kategórie,

detektor tracheálnej intubácie,

hustilka manžety intubačnej kanyly s tlakomerom,

pomôcky na fixáciu intubačnej kanyly,

set na koniotómiu alebo koniopunkciu pre dospelých aj deti,

fonendoskop,

infúzne súpravy vrátane vhodných kanýl pre vnútrožilový prístup,

vybavenie na pretlakovú infúziu,

infúzne roztoky,

adhezívny fixačný materiál (napr. leukoplast),

nasogastrické sondy,

výbava na podávanie liekov,

6. prístroj na nebulizačnú liečbu,

7. súprava na drenáž hrudníka,

8. dávkovač infúznych roztokov (volumetrická infúzna pumpa),

9. lineárny dávkovač liekov,

10. súprava na punkciu perikardu,

11. súprava na kanyláciu centrálneho venózneho systému,

12. automatický dýchací prístroj s programom na riadené a podporné dýchanie s ventilom na nastavenie pozitívneho tlaku na konci výdychu s možnosťou plynulého regulovania a monitorovania frakcie inspirovaného kyslíka,

13. kapnometer (ak nie je súčasťou iného zariadenia);

g) vybavenie liekmi – minimálna požiadavka

1. adenozín,

2. adrenalín,

3. amiodaron,

4. atropín,

5. aspirín,

6. antihistaminiká,

7. glukagón,

8. kortikoidy,

9. magnézium,

10. prokaínamid,

11. dopamín,

12. dobutamín,

13. lidokain,

14. furosemid,

15. morfín,

16. fentanyl,

17. diazepam,

18. thiopental (Etomidat, Midazolam),

19. nitroglycerín,

20. noradrenalín,

21. ebrantyl,

22. heparín,

23. bikarbonát,

24. myorelaxanciá (depolarizačné, nedepolarizačné),

25. betablokátor,

26. syntophyllin,

27. inhalačné bronchodilatans;

h) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie

1. lôžková bielizeň,

2. prikrývky,

3. termofólia,

4. súprava na ošetrenie rán a zastavenie krvácania (mechanické, adsorbčné a iné),

5. súprava na ošetrenie popálenín a poleptania,

6. súprava na vedenie pôrodu,

7. vybavenie na ošetrenie a transport replantátu; obal, ktorý drží teplotu 4 (±2) oC,

8. emitná miska, vrecko na vracanie,

9. posteľná misa,

10. fľaša na moč (nie zo skla),

11. vybavenie na zber odpadu; zvlášť na ostré predmety,

12. vybavenie na výplach žalúdka,

13. sterilné jednorazové rukavice,

14. nesterilné jednorazové rukavice,

15. fólia pre zomretých,

16. preväzové nožnice;

i) vybavenie inými pracovnými prostriedkami

1. prenosný zdroj svetla,

2. osobná čelová lampa,

3. hasiaci prístroj,

4. výstražný trojuholník/svetlo,

5. nôž (nožnice) na vyslobodenie z bezpečnostných pásov;

j) vybavenie osobnými ochrannými prostriedkami

1. ochranné pracovné oblečenie v nepremokavej úprave vrátane dobre viditeľnej bundy alebo vesty a nohavíc s reflexnými pásmi,

2. ochranná obuv,

3. pracovné rukavice,

4. ochranné okuliare,

5. ochranná prilba,

6. fluorescenčná výstražná vesta.

D. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci na transport inkubátora

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci na transport inkubátora musí spĺňať materiálno-technické požiadavky ako ambulancia rýchlej lekárskej pomoci alebo ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky s technickým vybavením na požadované bezpečné upevnenie transportného inkubátora.

E. Ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby

Ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby sú vrtuľníky alebo letúne schválené Leteckým úradom Slovenskej republiky, upravené na transport ležiacich alebo sediacich pacientov. Vybavenosť uvedených ambulancií na primárny zásah je v priestore pre pacienta zhodná s vybavenosťou ambulancie rýchlej lekárskej pomoci bez transportného kresla, vyťahovacieho rámu a výstražných svetelných a zvukových znamení nestanovených Leteckým úradom Slovenskej republiky. Ďalšia modifikácia je možná podľa účelu použitia a schválenia Leteckým úradom Slovenskej republiky, ak nie je ustanovené inak pre daný typ použitej leteckej techniky.

Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú dorozumievanie na všetkých frekvenciách používaných v leteckej doprave, záchrannej zdravotnej službe a v Hasičskom a záchrannom zbore na celom území Slovenskej republiky.

Táto vyhláška neustanovuje špeciálne technické vybavenie na primárne zásahy za osobitných podmienok.

F. Ambulancia vodnej záchrannej zdravotnej služby

Ambulancie vodnej záchrannej zdravotnej služby sú plavidlá schválené Štátnou plavebnou správou, upravené na transport ležiacich alebo sediacich pacientov. Vybavenosť uvedených ambulancií na primárny zásah je v priestore pre pacienta zhodná s vybavenosťou ambulancie rýchlej lekárskej pomoci bez transportného kresla, vyťahovacieho rámu a výstražných svetelných a zvukových znamení nestanovených Štátnou plavebnou správou. Výbava je doplnená plávacími vestami, plávacím kolesom a plávacím ležadlom. Ďalšia modifikácia je možná podľa účelu použitia a schválenia Štátnou plavebnou správou, ak nie je ustanovené inak pre daný typ použitej plavebnej techniky. Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú dorozumievanie na všetkých frekvenciách používaných v plavebnej doprave, záchrannej zdravotnej službe a v Hasičskom a záchrannom zbore na celom území Slovenskej republiky.

Táto vyhláška neustanovuje špeciálne technické vybavenie na primárne zásahy za osobitných podmienok.

III. Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby

I. Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby

A. Zásahová skupina ambulancie rýchlej lekárskej pomoci

a) lekár

1. so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,1)

2. s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anestéziológia a intenzívna medicína, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína1) príslušného poskytovateľa alebo s lekárom operačného strediska,

3. alebo lekár, ktorý je najmenej šesť mesiacov zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ktorý konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína1) príslušného poskytovateľa alebo s lekárom operačného strediska;

b) zdravotnícky záchranár alebo

1. sestra2) so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť alebo sestra najmenej s trojročnou praxou v ústavnom zdravotníckom zariadení zaradená do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť,

2. lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v žiadnom zo špecializovaných odborov určených pre kategóriu lekár; vykonáva činnosť záchranára do zaradenia do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína; pracuje pod odborným dohľadom lekára s príslušnou špecializáciou,

3. študent najmenej piateho ročníka vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý úspešne absolvoval učebný predmet urgentná medicína; pracuje pod odborným dohľadom lekára s príslušnou špecializáciou;

c) vodič pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby

1. zdravotnícky pracovník podľa písmena b), ktorý je zároveň vodičom a je vyškolený v riadení pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby, alebo

2. vodič, ktorý má 21 a viac rokov a je vyškolený v riadení pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby a preškoľovaný v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti každých 12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou.

Zdravotnícky záchranár a vodič pozemnej ambulantnej záchrannej zdravotnej služby sú priamo riadení lekárom zásahovej skupiny.

B. Zásahová skupina rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára

a) zdravotnícky pracovník podľa časti A, písm. b) a

b) zdravotnícky pracovník podľa časti A písm. c),

c) zásahová skupina je pripravená konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína1) príslušného poskytovateľa alebo s lekárom operačného strediska.

C. Zásahová skupina mobilnej intenzívnej jednotky

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína1) najmenej s päťročnou odbornou zdravotníckou praxou2) v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

b) zdravotnícky pracovník podľa časti A, písm. b) v pozícii diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo zdravotnícky záchranár,

c) zdravotnícky pracovník podľa časti A, písm. c) v pozícii záchranár, ktorý je súčasne vodičom.

D. Zásahová skupina rýchlej lekárskej pomoci na transport inkubátora

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo s certifikátom z pediatrickej anestéziológie alebo s certifikátom z pediatrickej intenzívnej starostlivosti,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť,

c) zdravotnícky pracovník podľa časti A, písm. c) v pozícii záchranár, ktorý je súčasne vodičom.

E. Zásahová skupina leteckej záchrannej zdravotnej služby

a) lekár podľa časti A, písm. a),

b) zdravotnícky pracovník podľa časti A, písm. b) a

c) pilot preškoľovaný v poskytovaní prvej pomoci každých 12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou.

F. Zásahová skupina vodnej záchrannej zdravotnej služby

a) lekár podľa časti A písm. a),

b) zdravotnícky pracovník podľa časti A, písm. b) a

c) vodca plavidla preškoľovaný v poskytovaní prvej pomoci každých 12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou.

II. Zabezpečenie špecializovanej lekárskej starostlivosti v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby

a) ak poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby prevádzkuje v jednej pracovnej zmene jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, potom jej personálne zabezpečenie vykonáva zásahová skupina ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (podľa oddielu III, bodu I, časti A),

b) ak poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby prevádzkuje v jednej pracovnej zmene dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby, potom v jednej ambulancii je personálne zabezpečenie podľa písmena a) a v druhej ambulancii môže personálne zabezpečenie vykonávať zásahová skupina rýchlej zdravotnej pomoci (podľa oddielu III, bodu I, časti B),

c) ak poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby prevádzkuje v jednej pracovnej zmene tri ambulancie a viac ambulancií záchrannej zdravotnej služby, potom počet ambulancií podľa písmena a) bude najmenej o jednu ambulanciu vyšší alebo rovnaký ako počet ambulancií podľa písmena b),

d) typ ambulancie pre sídlo záchrannej zdravotnej služby schvaľuje príslušné operačné stredisko.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 30/2006 Z. z.

OZNAČOVANIE

Operačné strediská, zásahové strediská, ambulancie a ochranné odevy sa jednotne označujú vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby, ktorého vzor je uvedený v bode 8 tejto prílohy.

1. Označenie operačného strediska obsahuje

a) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby,

b) nápis „Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby“,

c) názov a sídlo pracoviska,

d) titul, meno a priezvisko vedúceho pracovníka.

2. Označenie zásahového strediska obsahuje

a) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby,

b) nápis „Zásahové operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby“,

c) názov a sídlo pracoviska,

d) názov poskytovateľa,

e) titul, meno a priezvisko vedúceho pracovníka.

3. Označenie stanice obsahuje

a) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby,

b) nápis „Stanica záchrannej zdravotnej služby“,

c) názov a sídlo pracoviska,

d) názov poskytovateľa,

e) titul, meno a priezvisko vedúceho pracovníka.

4. Pozemné dopravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby majú

a) karosériu farby polárna biela,

b) po obvode vozidla jeden pás so šírkou najmenej 100 mm vo farbe signálna červená,

c) na bočných stranách vozidla nápis „ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ s výškou písma najmenej 100 mm,

d) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby s priemerom kruhu minimálne 300 mm,

e) symbol telefónu a číslo 155 modrej farby a symbol SOS 112 červenej farby na bočnej strane vozidla,

f) logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa s výškou písma najmenej 100 mm,

g) na prednej kapote nápis „AMBULANCIA“, ktorý môže byť aj zrkadlovo obrátený,

h) ak vozidlo nemá nad zadnými dverami svetelnú výstražnú rampu žltej farby, má na vnútornej ploche zadných dverí reflexný pás so šírkou 100 mm so striedajúcimi sa bielymi a červenými šikmými pásmi.

5. Letecké dopravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby majú

a) výsostné označenia ustanovené predpismi o civilnom letectve,

b) označenie vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby,

c) nápis „AIR MEDICAL SERVICE“ alebo „AEROMEDICAL SERVICE“ v hornom polkruhu a „LETECKÁ ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ v dolnom polkruhu okolo hviezdy. Veľkosť a umiestnenie označenia určujú možnosti používaného dopravného prostriedku.

6. Vodné dopravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby majú

a) označenia ustanovené predpismi o vnútrozemskej plavbe,

b) označenie vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby,

c) nápis „WATER MEDICAL SERVICE“ v hornom polkruhu a „VODNÁ ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ v dolnom polkruhu okolo hviezdy. Veľkosť a umiestnenie označenia určujú možnosti používaného dopravného prostriedku.

7. Označenie ochranných odevov zásahových skupín záchrannej zdravotnej služby

Na vrchnom ochrannom odeve zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby sú označenia

a) na hrudníku vpredu na ľavej strane je umiestnená menovka s menom a priezviskom alebo identifikačná karta s menom a priezviskom, pracovným zaradením a názvom poskytovateľa,

b) na chrbte nápis „ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“,

c) dva reflexné vodorovné pásy so šírkou 5 až 10 cm, s dĺžkou najmenej 25 cm, vzdialené od seba 5 až 10 cm a umiestnené súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom poloha ani jedného z pásov na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky.

8. VZOR VYHRADENÉHO ZNAKU ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Obrázok 06

Vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby tvorí biely kruh s červeným lemom, v jeho strede je umiestnený symbol modrej hviezdy života s bielym znakom hada na palici umiestneným vo zvislej osi hviezdy. Nad hviezdou v polkruhu je umiestnený nápis Záchranná zdravotná služba a pod hviezdou v polkruhu je umiestnený názov sídla pracoviska.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 30/2006 Z. z.

ZÁZNAM O ZHODNOTENÍ ZDRAVOTNÉHO STAVU OSOBY

Vzor 07

Poznámky pod čiarou

1) § 8 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.

1) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.

2) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.