Nariadenie vlády č. 299/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel

(v znení č. 128/2007 Z. z., 259/2013 Z. z.)

Čiastka 106/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

299

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006

o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a na ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na parkovacie svietidlá a podrobnosti o typovom schválení ES komponentu pre typ parkovacieho svietidla.

§ 2

Parkovacie svietidlá vozidiel musia spĺňať konštrukčné a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v prílohe II smernice Rady 77/540/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o parkovacích svetlách motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu1) pre typ parkovacieho svietidla predkladá výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.

(3) Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel dve vzorky zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vybavené svietidlom alebo svietidlami, ktoré majú byť schválené. Ak sú parkovacie svietidlá vhodné na montáž len na jednu stranu vozidla, môžu byť predložené vzorky identické a vhodné na montáž len na pravú stranu vozidla alebo len na ľavú stranu vozidla.

(4) Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu predložené na typové schválenie ES komponentu musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 2 prílohy I smernice.

(5) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ parkovacieho svietidla sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(6) Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ parkovacieho svietidla podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice. Každému schválenému typu parkovacieho svietidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;3) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom parkovacích svietidiel.

(7) Ak sa žiada o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré obsahuje parkovacie svietidlo a iné svietidlá, štátny dopravný úrad môže prideliť jediné číslo typového schválenia ES komponentu, ak parkovacie svietidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a každé z ostatných svietidiel tvoriacich časť zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na tieto ostatné svietidlá.

(8) Každé parkovacie svietidlo zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bode 4 prílohy I smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise.3) Pre každý schválený typ parkovacieho svietidla štátny dopravný úrad pridelí značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy I smernice.

(9) Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia4) na zabránenie používaniu značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi parkovacími svietidlami typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.

(10) Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ parkovacieho svietidla, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.

(11) Ak sa zmení typ parkovacieho svietidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)

(12) Opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov parkovacích svietidiel so schváleným typom sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6)

(13) Každé parkovacie svietidlo musí spĺňať fotometrické podmienky ustanovené v bode 6.2 prílohy I smernice.

(14) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES komponentu pre parkovacie svietidlá určené ako náhradné dielce, ak sú určené na montáž do už používaných vozidiel a spĺňajú technické požiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,7) v znení platnom v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované. Tieto parkovacie svietidlá je povolené uvádzať na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(15) Štátny dopravný úrad zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov zoznam typových schválení ES komponentu pre typ parkovacieho svietidla a typových schválení ES pre typ vozidla vzťahujúcich sa na parkovacie svietidlá, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, zamietol udeliť alebo odňal; zároveň uvedie dôvody odňatia typového schválenia ES. Štátny dopravný úrad bezodkladne po prijatí žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu zasiela kópiu osvedčenia o typovom schválení ES, prípadne aj kópiu informačnej zložky.

(16) Ak štátny dopravný úrad zistí, že parkovacie svietidlá označené rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov parkovacích svietidiel so schváleným typom4) a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže tieto opatrenia v prípade zásadnej nezhody so schváleným typom rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu pre typ parkovacieho svietidla. Ak je štátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.

(17) Udelenie typového schválenia ES vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na parkovacie svietidlá sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, parkovacie svietidlá sú označené značkou typového schválenia ES komponentu a sú namontované podľa osobitného predpisu.9)

(18) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na parkovacie svietidlá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.

(19) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúce sa na parkovacie svietidlá a na typové schválenie komponentu11) pre typ parkovacieho svietidla.

§ 4

(1) Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na parkovacie svietidlá, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, sú namontované podľa osobitného predpisu9) a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu,

b) uvedenie typu parkovacích svietidiel na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na ich konštrukciu alebo funkčný princíp, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu.

(2) Nemožno uvádzať na trh parkovacie svietidlá označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktoré sa podstatne odlišujú od schváleného typu. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 299/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 77/540/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o parkovacích svetlách motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 1999/16/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 23.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

4) Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

6) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 77).

8) § 5 ods.11 a 20, § 6 ods. 7 a 10, § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

10) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

11) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

12) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.