Nariadenie vlády č. 295/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Čiastka 105/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 31.05.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

295

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006

o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez karosérie, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1, a na ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na bezpečnostné zasklievacie materiály a podrobnosti o typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu.

(2) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahujú na bezpečnostné zasklievacie materiály, ktoré sa montujú ako čelné zasklievacie materiály, iné zasklenie alebo samostatné panely na vozidlá, ako aj na ich príslušenstvo okrem zasklenia osvetľovacích zariadení a svetelno-signalizačných zariadení, prístrojových panelov, špeciálneho zasklenia na ochranu pred útokom, tvrdeného zasklievacieho materiálu a čelných zasklievacích materiálov určených pre vozidlá používané v extrémnych podmienkach prevádzky s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 40 km.h-1.

§ 2

Bezpečnostné zasklievacie materiály musia spĺňať konštrukčné a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v bode 2 prílohy II a v prílohách II B a III smernice Rady 92/22/EHS z 31. marca 1992 o bezpečnostnom zasklení a zasklievacích materiáloch na motorových a ich prípojných vozidlách v znení smernice Komisie 2001/92/ES (ďalej len „smernica“).

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) dostatočný počet testovacích kusov alebo vzoriek hotového zasklenia príslušného typu, ktoré musia byť označené spôsobom ustanoveným v prílohe II A smernice.

(4) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice. Každému schválenému typu bezpečnostného zasklievacieho materiálu štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom bezpečnostného zasklievacieho materiálu.

(6) Každé bezpečnostné zasklenie musí byť označené podľa prílohy II A smernice. Pre každý typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru v prílohe II A smernice.

(7) Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia5) na zabránenie používaniu značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi bezpečnostnými zasklievacími materiálmi typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.

(8) Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.

(9) Štátny dopravný úrad zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov zoznam typových schválení ES komponentu pre typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu a typových schválení ES pre typ vozidla vzťahujúcich sa na bezpečnostné zasklievacie materiály, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, zamietol udeliť alebo odňal; zároveň uvedie dôvody odňatia typového schválenia ES. Štátny dopravný úrad bezodkladne po prijatí žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu zasiela kópiu osvedčenia o typovom schválení ES, prípadne aj kópiu informačnej zložky.

(10) Ak štátny dopravný úrad zistí, že niektoré výrobky bezpečnostného zasklievacieho materiálu označené rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom3) a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže tieto opatrenia v prípade podstatnej nezhody so schváleným typom rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu. Štátny dopravný úrad prijme rovnaké opatrenia, ak je o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu.

(11) Ak štátny dopravný úrad po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu má námietky proti nezhode so schváleným typom, ktorý mu oznámil typový schvaľovací úrad iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím úradom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a informuje o nich Európsku komisiu.

(12) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES komponentu pre bezpečnostné zasklievacie materiály určené ako náhradné dielce, ak sú určené na montáž do už používaných vozidiel a spĺňajú technické požiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,6) v znení platnom v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované. Tieto bezpečnostné zasklievacie materiály je povolené uvádzať na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(13) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) vzťahujúceho sa na bezpečnostné zasklievacie materiály predkladá výrobca vozidla.

(14) Prílohou k žiadosti podľa odseku 13 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy I smernice.

(15) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca technickej službe; vozidlo sa určí v prípade potreby po dohode s technickou službou.

(16) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na bezpečnostné zasklievacie materiály sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, bezpečnostné zasklievacie materiály sú označené značkou typového schválenia ES komponentu a sú namontované v súlade s technickými požiadavkami podľa § 2.

(17) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na bezpečnostné zasklievacie materiály podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I smernice. Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(18) Ak sa zmení typ bezpečnostného zasklievacieho materiálu alebo typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.8)

(19) Opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)

(20) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúce sa na bezpečnostné zasklievacie materiály.

§ 4

Príslušný štátny orgán11) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na bezpečnostné zasklievacie materiály, ak sú označené značkou typového schválenia ES komponentu a sú namontované v súlade s technickými požiadavkami podľa § 2,

b) uvedenie typu bezpečnostného zasklievacieho materiálu na trh alebo do používania v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 295/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 92/22/EHS z 31. marca 1992 o bezpečnostnom zasklení a zasklievacích materiáloch na motorových a ich prípojných vozidlách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 1.) v znení smernice Komisie 2001/92/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 6.).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

5) Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 43).

7) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10, § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

9) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

11) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.