Oznámenie č. 290/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Čiastka 103/2006
Platnosť od 24.05.2006 do14.01.2008
Zrušený 3/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 559/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. októbra 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 10/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov S...

290

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 3. mája 2006 č. 11968/2006 – SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

Týmto výnosom sa harmonizuje legislatíva Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie v oblasti právnej úpravy stanovenia maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v niektorých produktoch živočíšneho a rastlinného pôvodu a na ich povrchu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 9/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z mája 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.