Zákon č. 282/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 99/2006
Platnosť od 23.05.2006
Účinnosť od 18.04.2016
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia uvedeného v čl. II ôsmom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.