Oznámenie č. 28/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých na vykonávanie Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Čiastka 14/2006
Platnosť od 25.01.2006

28

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2005 Estónska republika oznámila svoje vyhlásenia k článkom 23, 26 a 52 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa a Monacké kniežatstvo oznámilo orgán podľa čl. 29 a 44.

V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Estónska republika

b/

3. Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Estónskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Monako

b/

Monacké kniežatstvo určilo ako ústredný orgán podľa čl. 29 a príslušný orgán podľa čl. 44:

Direction des Services Judiciaires

Palais de Justice

5, Rue Colonel Bellando de Castro

98000 MONACO

Tel: +377 93 15 84 30 alebo +377 93 15 83 66

Fax: +377 93 15 85 89

e-mail: sminazzolli@gouv.mc