Zákon č. 279/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 98/2006
Platnosť od 23.05.2006
Účinnosť od 01.07.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 Aktuálne znenie