Zákon č. 277/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

Čiastka 98/2006
Platnosť od 23.05.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH